Výzva pre poslankyne a poslancov NR SR

Poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej Republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

Slovenská republika 

18. novembra 2019

Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás, aby sme vyjadrili vážne znepokojenie nad súčasnými legislatívnymi snahami obmedziť reprodukčné práva žien na Slovensku.

Parlament v súčasnosti rokuje o legislatívnom návrhu, na základe ktorého by ženy, ktoré chcú podstúpiť interrupciu, museli povinne absolvovať ultrazvukové vyšetrenie, vidieť a obdržať obrazový záznam embrya alebo plodu z ultrazvukového vyšetrenia, a ak je to technicky možné, vypočuť si „tlkot srdca embrya alebo plodu”. Predložené legislatívne zmeny tiež navrhujú zákaz „reklamy” na interrupciu a tým, ktoré a ktorí si ju objednajú alebo ju budú šíriť, navrhujú uložiť pokutu až do výšky 66,400 eur.[1]

Naše organizácie sú týmito návrhmi hlboko znepokojené. Prijatie týchto legislatívnych návrhov by ohrozilo zdravie a blaho žien, sťažilo prístup k bezpečnej interrupčnej starostlivosti a porušilo medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky.⇓

Nútiť ženy na Slovensku podstúpiť pred interrupciou povinné ultrazvukové vyšetrenie, vidieť ultrazvukový záber, resp. záznam a počúvať „tlkot srdca plodu”, by znamenalo narušenie ich súkromia, osobnej integrity a slobody rozhodovať sa o zdravotnej starostlivosti a vystavilo by ich škodlivej stigmatizácii, ponižovaniu a neľudskému zaobchádzaniu. Takisto by to bolo v rozpore s požiadavkou, podľa ktorej sa rozhodovanie o zdravotných výkonoch nesmie diať pod nátlakom a súhlas pacientky s lekárskymi postupmi musí byť slobodný a dobrovoľný.

Navrhované  zmeny nemajú žiadne medicínske opodstatnenie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) nie je rutinné ultrazvukové vyšetrenie pred interrupciou z lekárskeho hľadiska potrebné. Namiesto toho, SZO zdôrazňuje, že rozhodnutie žien podstúpiť interrupciu treba rešpektovať, a že služby bezpečnej interrupcie je potrebné „poskytovať spôsobom, ktorý rešpektuje dôstojnosť ženy, zaručuje jej právo na súkromie a je citlivý voči jej potrebám a perspektívam”.[2]

Medzinárodné ľudskoprávne orgány zdôrazňujú, že štáty musia zabezpečiť dostupnosť a kvalitu služieb bezpečnej interrupcie v súlade so smernicami SZO o bezpečnej interrupcii (safe abortion), vrátane odstránenia opatrení, ktorých cieľom je odrádzať ženy od toho, aby služby umelého prerušenia tehotenstva vyhľadali, resp. podstúpili umelé prerušenie tehotenstva.[3]

Ak by Slovensko túto legislatívu prijalo, stalo by sa jediným členským štátom EÚ, ktorý ženám ukladá splnenie takýchto škodlivých požiadaviek. Žiadna z členských krajín EÚ nevyžaduje povinné ultrazvukové vyšetrenie v rámci poskytovania služieb umelého prerušenia tehotenstva. Žiadna z členských krajín nenúti ženy pred podstúpením interrupcie vidieť ultrazvukové zábery, resp. záznamy, či počúvať “tlkot srdca plodu”.   

SZO taktiež zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť všetkým ženám prístup k informáciám založených na dôkazoch (evidence-based information) o interrupciách, ako aj k informáciám o tom, na čo majú nárok v rámci zákonom zaručenej starostlivosti o reprodukčné zdravie.[4] Navrhovaný zákaz “reklamy” na interrupcie by obmedzil prístup k informáciám založených na dôkazoch ohľadom interrupčnej starostlivosti a odrádzal by zdravotnícky personál od poskytovania takýchto informácii. Medzinárodné ľudskoprávne orgány zdôrazňujú, že medicínsky nepodložené legislatívne obmedzovanie dostupnosti na dôkazoch založených informácií o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, vrátanie informácií o bezpečnej a legálnej interrupcii, je v rozpore so záväzkami štátov rešpektovať, chrániť a napĺňať právo žien na najvyššie dosiahnuteľnú úroveň zdravia. Vyjadrili jasné stanovisko, že „[t]ieto obmedzenia bránia v prístupe k informáciám a službám a podnecujú stigmatizáciu a diskrimináciu” a vyzývajú štáty, aby „[z]abezpečili verejnú dostupnosť presných a na dôkazoch založených informácií o interrupciách a ich legálnej dostupnosti.”[5]

Európsky súd pre ľudské práva navyše skonštatoval, že „keď sa zákonodarca raz rozhodne povoliť interrupciu, nesmie príslušný právny rámec pre tento zákrok formulovať spôsobom, ktorý by obmedzil reálne možnosti takýto zákrok podstúpiť“[6], a zároveň zdôraznil, že európske štáty majú „pozitívny záväzok vytvoriť procesný rámec, ktorý tehotným ženám umožní uplatniť si ich právo na prístup k legálnej interrupcii“[7].

Ak by Slovensko túto legislatívu prijalo, podkopalo by tým dodržiavanie vlastných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných ľudskoprávných zmlúv, ktoré garantujú ženám právo na zdravie, súkromie, informácie, ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním a dodržiavanie princípov nediskriminácie a rovnosti pri uplatňovaní práv. Prijatie týchto návrhov by navyše bolo v rozpore so základným medzinárodným právnym princípom zákazu retrogresie (principle of non-retrogression; princípu, podľa ktorého štáty nesmú prijímať opatrenia, ktoré priamo alebo nepriamo bránia alebo obmedzujú užívanie práv). Medzinárodné ľudskoprávne orgány opakovane vyzývajú Slovensko, aby odstránilo prekážky a zaistilo prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. Iba nedávno v októbri 2019 Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vyjadril hlboké znepokojenie nad týmito regresívnymi legislatívnymi návrhmi a naliehal na Slovensko, aby sa vyhlo akémukoľvek zhoršovaniu (retrogression) v súvislosti s právami žien ohľadom sexuálneho a reprodukčného zdravia.[8]

Vyzývame poslankyne a poslancov parlamentu, aby odmietli tieto regresívne legislatívne návrhy a zdržali sa ďalších pokusov obmedzovať reprodukčné práva na Slovensku.

S úctou,

Abortion Rights Campaign, Ireland

Amnesty International

ASTRA Network

CESI – Center for Education, Counselling and Research, Croatia

Center for Reproductive Rights

European Humanist Federation

Federation for Women and Family Planning, Poland

Family Planning and Sexual Health Association, Lithuania

Family Planning Association of Moldova

Femini Berlin Polska/Berliński Kongres Kobiet/Manifest Wolnej Polki, Germany

FOKUS – Forum for Women and Development, Norway

Fundación Aspacia, Spain

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Poland

HERA – Health Education and Research Association, North Macedonia

Human Rights Watch

International Campaign for Women‘s Right to Safe Abortion

International Commission of Jurists

International Planned Parenthood Federation European Network

Libres Mariannes, France

Ligue des droits de l’Homme, France

Lobby Europeo de Mujeres en España – LEM, Spain

L’Union des Familles Laïques – UFAL, France

Marie Stopes International

Medical Students for Choice, United States

Planning Familial, Luxembourg

Reproductive Rights Platform, Croatia

RFSU – The Swedish Association for Sexuality Education, Sweden

Rutgers, Netherlands

Sarajevo Open Centre, Bosnia and Herzegovina   

Society for Feminist Analyses AnA, Romania

Women Enabled International

Women on Web

Women’s Resource Center, Armenia

Women’s Room – Center for Sexual Rights, Croatia

World Organisation Against Torture (OMCT)

YouAct – European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights

 

ZDROJ: https://reproductiverights.org/press-room/joint-statement-on-restrictive-legislation-in-slovakia

 


[1] Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1729 (27.09.2019).

[2] World Health Organization, Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems (2d ed. 2012), str. 6, 34, 64.

[3] Pozri napr. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 22 on the right to sexual and reproductive health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), ods. 41, E/C.12/GC/22 (2016); Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Observations: Hungary, ods. 31(c), CEDAW/C/HUN/CO/7-8 (2013); Russian Federation, ods. 35(b), 36(b), CEDAW/C/RUS/CO/8 (2015); Slovakia, ods. 31(c), CEDAW/C/SVK/CO/5-6 (2015); Macedonia, ods. 38(d), CEDAW/C/MKD/CO/6 (2018); Anand Grover, Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, Interim Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the highest attainable standard of physical and mental health, ods. 24, U.N. Doc. A/66/254 (Aug. 3, 2011); COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE COUNCIL OF EUROPE, Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe (2017), str. 11.

[4] World Health Organization, Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems (2d ed. 2012), str. 6, 34, 64.

[5] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 22, supra pozn. 3, ods. 41; Interim Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the highest attainable standard of physical and mental health, supra pozn. 3, ods. 65(l).

[6] Tysiąc v. Poland, No. 5410/03 Eur. Ct. H.R., ods. 116 (2007).

[7] R.R. v. Poland, No. 27617/04 Eur. Ct. H.R., ods. 200 (2011).

[8] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observations: Slovakia, ods. 41-42(e), E/C.12/SVK/CO/3 (2019).