Záverečné zistenia Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien k Slovensku

Dňa 18. júla 2008 Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (Výbor) zverejnil svoje záverečné zistenia  adresované Slovensku, v ktorých vyzýva vládu SR, aby zabezpečila riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).

Kým Výbor uznal existenciu určitého pokroku v implementácii CEDAWu na Slovensku, zároveň poukázal na pretrvávajúce závažné nedostatky v účinnom uplatňovaní práv žien. K nim patria prekážky v prístupe mnohých žien k prostriedkom právnej ochrany pred diskrimináciou, nevôľa prijímať dočasné vyrovnávacie opatrenia na základe určitých dôvodov vrátane pohlavia, rodu a etnického pôvodu, pretrvávajúce rodové stereotypy v jednotlivých sektoroch spoločnosti, či obmedzený prístup žien a dospievajúcich dievčat k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia. Výbor ďalej vyjadril vážne obavy nad pokračujúcou viacnásobnou diskrimináciou rómskych žien a vyzval vládu na prijatie účinných opatrení zameraných na odstránenie ich znevýhodneného postavenia. Vláda má tiež venovať zvýšenú pozornosť prijatiu komplexných opatrení na boj proti násiliu páchanom na ženách a obchodovaniu so ženami.

Prijatiu týchto záverečných zistení predchádzalo stretnutie Výboru s delegáciou vlády SR, ktoré sa uskutočnilo počas 41. zasadnutia Výboru v polovici júla. Zápis z tohto stretnutia spolu s otázkami Výboru položenými vládnej delegácii bol nedávno zverejnený sekretariátom Výboru (zápis 1 zápis 2).

Preklad záverečných zistení urobený OZ Možnosť voľby tu.