1. modul Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor, 2014

[Best_Wordpress_Gallery id=”36″ gal_title=”Rodový tréning s dôrazom na Istanbulský dohovor_ 1.modul”]

Občianske združenie Možnosť voľby organizovala v decembri 1. modul Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor, ktorý bol zameraný na posilnenie rodovej kompetencie účastníkov a účastníčok, zvýšenie vedomostí a argumentačných zručností z oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách s dôrazom na Istanbulský dohovor.

„Táto aktivita sa realizuje  vďaka finančnej podpore projektu Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý bol podporený sumou 97455 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu je Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby“.

[Best_Wordpress_Gallery id=”38″ gal_title=”Staré logá OSF a EEA a Možnosť voľby”]

 

 

 

Published On: 26. januára 2015