ĽUDSKOPRÁVNY RODOVÝ TRÉNING

Ponuka na vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a ľudskoprávnych dohovorov s dôrazom na tému prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.

KTO?

Občianske združenie Možnosť voľby

www.moznostvolby.sk

https://www.facebook.com/MoznostVolby

https://www.facebook.com/istanbulsky.dohovor

ČO PONÚKAME?

Možnosť absolvovať zážitkové vzdelávanie zamerané na implementáciu rodovej rovnosti a ľudských práv do každodenného života a praxe.

Cieľom vzdelávania je prehĺbenie citlivosti, vedomostí a zručností v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien a detí. Ponúkame tréning zameraný na zvýšenie vedomostí a zručností v oblasti eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách v zmysle ľudsko-právnych východísk a štandardov. Sústredíme sa aj na posilnenie uplatňovania kľúčových ľudskoprávnych dohovorov do praxe ⇓.

Budeme vás sprevádzať učením tak, aby ste vedeli ako presadzovať rodovú rovnosť v praxi, ako predchádzať rodovo podmienenému násiliu či diskriminácii na základe pohlavia a rodu či ako sa vyrovnávať s vplyvom rodových stereotypov. Tréning je kreovaný tak, aby vo prispel k skvalitneniu ochrany práv žien a detí vystavených násiliu.

Pomôžeme vám posilniť rodovú citlivosť, rodovú a ľudskoprávnu kompetenciu. Túto kompetenciu chápeme ako schopnosť rozpoznávať rodovú a ľudskoprávnu perspektívu v  práci, každodennom živote a rozhodnutiach, ako aj schopnosť konať smerom k dosahovaniu rodovej rovnosti a podpore a ochrane práv. Po sformovaní skupiny prispôsobíme vzdelávanie tak, aby sme čo najviac dosiahli prepojenie na vašu prax, či budúcu prax.

PRE KOHO? Rodový tréning je určený pre skupinu 16 ľudí a to najmä

  • pomáhajúce profesie (profesie, ktoré intervenujú v prípadoch násilia páchaného na ženách a v oblasti ochrany a podpory ľudských práv žien)
  • pre pedagogické profesie
  • študentky a študentov vysokých škôl spoločensko-vedných disciplín
  • MVO, aktivistov a aktivistky (najmä pre MVO poskytujúce podporu ženám a ich deťom)
  • verejné a štátne inštitúcie, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní ochrany práv žien a detí vystavených násiliu, prípadne iným formám diskriminácie
  • médiá

Tréning ponúkame ľuďom, ktorí chcú vedieť viac o problematike rodovej rovnosti a ľudských právach žien. Hľadáme ľudí, ktorí sa snažia napomôcť k implementácii ľudských práv do každodenného života.

ČAS:

Jún 2019 – Október 2019; Časová dotácia: 2 hodín = 4 x 3dňové tréningové cykly; Jeden cyklus (trojdňový) má zvyčajne začiatok prvý deň na obed a končí tretí deň na obed. Tréningy prebiehajú počas víkendov, resp. podľa vzájomnej dohody.

Termíny jednotlivých cyklov budú spresnené na prvom tréningu po vzájomnej dohode.

Predbežný termín 1. tréningu: posledný júnový víkend 2019: 28.-30.6.2019

V prípade, že vám prvý termín z vážnych dôvodov nevyhovuje, prosím bezodkladne nás kontaktujte. Ak by sa našli viaceré a viacerí, termín by sme posunuli.

FINANCIE:

V rámci tréningu sú hradené tieto náklady: lektorské, ubytovanie, 1x denne teplý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálky), prednášková miestnosť.

MIESTO:

Tréningy budú realizované v stredisku cestovného ruchu Oščadnica – Veľká Rača (cca 24 km od Žiliny). K dispozícii sú 2 lôžkové izby, wifi. Po programe môžete bezplatne využívať bazén, pingpongové stoly, vonkajšie priestory s grilom. V prízemí je reštaurácia.

TRÉNINGOVÉ METÓDY:

Ponúkame vám zážitkové učenie. Učenie sa hrou považujeme za najefektívnejšiu formu získavania vedomostí, zručností a tiež možnosť ako meniť rodovo stereotypné postoje. Budeme využívať najmä interaktívne aktivity, ale aj prednášky a diskusie. Naším mottom je výrok trénerky B.R. Siwal: „Rodový tréning nemení len naše mysle, ale aj naše srdcia“.

A ako to vyzerá na našich tréningoch?

http://moznostvolby.sk/fotogaleria-rodove-treningy/

A ako ich hodnotia účastníčky a účastníci?

http://moznostvolby.sk/dakujeme-za-spatne-vazby/

Príďte a zažite atmosféru tréningov spoločne nami .

POTVRDENIE ZÁUJMU:

Kvôli obmedzenému počtu ľudí v rámci jednej tréningovej skupiny, Možnosť voľby uprednostní prvých 16 prihlásených účastníkov a účastníčky, ktoré sa zaväzujú absolvovať všetky 4 turnusy tréningu.

Ostatných záujemcov a záujemkyne môžeme zaradiť do skupiny náhradníkov a náhradníčok. Preferujeme ľudí, ktorí majú záujem absolvovať celý tréning.

V prípade neočakávaných udalosti, ktoré by mohli niekoho obmedziť v účasti na ďalších fázach tréningu, je potrebné zabezpečiť za seba adekvátnu náhradu, ktorej človek odovzdá získané poznatky z absolvovaných fáz. Vďaka za porozumenie.

V prípade Vášho záujmu a otázok čo najskôr kontaktujte Adrianu Mesochoritisovú.

Mail: adriana@moznostvolby.sk

Telefón: 0911 550 195

Teší sa na vás trénersky tím: Adriana Mesochoritisová a Paula Jójárt .

Adriana Mesochoritisová je politologička špecializujúca sa na oblasť ľudských práv, rodová trénerka a feministická aktivistka. Problematike rodovej rovnosti a ľudských práv žien sa venuje od roku 1999. V súčasnosti pôsobí ako štatutárna zástupkyňa o.z. Možnosť voľby. Je členkou Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedníčkou Výboru pre rodovú rovnosť. Vzdeláva, publikuje, advokuje, podieľa sa na realizácii kampaní a uplatňovaní rodového hľadiska vo verejných politikách. V roku 2015 sa stala laureátkou ocenenia Piata žena v kategórii Aktivizmus za prínos v oblasti násilia páchaného na ženách. Miluje rodové tréningy a verí, že rodová rovnosť sa môže stať realitou – a že všetci a všetky k tomu môžeme prispieť.

Paula Jójárt je psychologička, trénerka v rodovych, ľudskoprávnych a rozvojových témach, feministická aktivistka a rodová analytička. Pracovala pre Rozvojovy program OSN a UN Women. Spolupracuje alebo spolupracovala s Možnosťou voľby, Aspektom, viacerými LGBTI organizáciami ale aj s PDCS, či Alianciou žien alebo MPSVR. Je členkou Správnej rady Slovensko-českého ženského fondu a členkou poroty anticeny Sexistický kix.

Príležitostne publikuje k rodovým a ľudskoprávnym témam. Je presvedčená, že rozmanitosť a rovnosť idú ruka v ruke, a že rešpekt a dôstojnosť každej ľudskej bytosti patria medzi klúčové hodnoty každého spoločenstva.

Možnosť voľby vznikla v roku 2001 s cieľom zachovať súčasný štandard reprodukčných práv žien na Slovensku. K tejto téme postupne pribudli ďalšie oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti, najmä eliminácia násilia páchaného na ženách, uplatňovanie rodového hľadiska vo vzdelávaní, verejných politikách. Pripomienkujeme materiály legislatívnej i nelegislatívnej povahy, informujeme verejnosť, pôsobíme v participatívnych orgánoch, spolupracuje s MVO, štátnou a verejnou správou a médiami. Zvyšujeme povedomie o ľudských právach žien a posilňujeme odborné a ľudské zdroje v tejto oblasti.

V oblasti rodového vzdelávania dlhodobo ponúkame a realizujeme viacero komplexných vzdelávacích programov. Doposiaľ sme odlektorovali viac ako 1600 hodín a hĺbkovo vzdelali 650 ľudí z rôznych cieľových skupín.

Svojimi aktivitami chceme prispievať k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej budú mať ľudia reálne možnosti voľby, kde budú žiť svoj život bez obmedzení určovaných rodovými stereotypmi.

Realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Dotácie na podporu rodovej rovnosti (účel dotácie§ 9a Zákona o dotáciách) a podpore Slovensko – česko ženského fondu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.