Zvolenie poslanca Krajčího za predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo je zlá správa pre reprodukčné práva žien a dievčat

Tlačová správa

21.2.2023

Možnosť voľby: Zvolenie poslanca Krajčího za predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo je zlá správa pre reprodukčné práva žien a dievčat 

Zvolením poslanca Mareka Krajčího za predsedu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo parlament riskuje, že stanoviská výboru k legislatívnym návrhom týkajúcich sa interrupčnej zdravotnej starostlivosti nebudú vychádzať z najnovšieho vedeckého poznania a ľudskoprávnych štandardov. Upozorňuje na to feministická organizácia Možnosť voľby a poukazuje na viaceré pochybenia Krajčího v pozícii ministra zdravotníctva, ktorými obmedzil dostupnosť reprodukčnej zdravotnej starostlivosti.  

Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo nerešpektovať ľudské práva žien a počas pandémie minister odporúčal nevykonávať interrupcie. Čas však hrá pri umelom prerušení tehotenstva zásadnú úlohu, pretože zákon umožňuje vykonanie interrupcie do 12 týždňov. Je preto absurdné, aby ministerstvo očakávalo od žien, že s interrupciou pre pandémiu počkajú.

Štatutárka Možnosti voľby Adriana Mesochoritisová už vtedy upozorňovala, že rezort mal podniknúť úplne iné kroky: 

Ak chcel Marek Krajčí ako vtedajší minister zdravotníctva ochrániť zdravie žien, ktoré majú zo zákona právo na interrupciu, mal sa inšpirovať vo Veľkej Británii, v Írsku alebo vo Francúzsku, kde prijali opatrenie, že v čase epidémie majú ženy prístup k medikamentóznej interrupcii v skorých štádiách tehotenstva aj v domácom prostredí. V praxi to znamená, že ženy, ktoré nechcene otehotnejú, si môžu tehotenstvo ukončiť doma pomocou tabletiek, s podporu telefonických alebo elektronických zdravotníckych konzultácií.“

O necelý rok neskôr minister Krajčí zasa iniciatívne presadil, aby už ani ženám nad 40 rokov nebola interrupcia hradená z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva schválilo vyhlášku, ktorou vyňalo interrupciu u tejto vekovej skupiny z katalógu úkonov vykonaných zo zdravotných dôvodov. Tento krok ministerstvo cynicky zdôvodnilo „odstránením diskriminácie žien mladších ako 40 rokov“, pričom išlo naopak o rozšírenie rodovo podmienenej diskriminácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na ženy v každom veku.

Možnosť voľby spolu s ASPEKT a Povstanie pokračuje v rámci iniciatívy Nebudeme ticho vtedy vytvorili hromadnú pripomienku, pod ktorú vyzbierali viac ako 500 podpisov a boli s ministerstvom v rozporovom konaní. 

Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Mareka Krajčího malo namiesto ďalšieho reštriktívneho kroku naopak zabezpečiť, aby boli z verejného zdravotného poistenia pokryté všetky náklady súvisiace s výkonom interrupcie vrátane interrupcií na žiadosť. Takto by zosúladilo svoje legislatívne normy a prax so záväzkami SR v oblasti ochrany ľudských práv,“ upozorňuje Adriana Mesochoritisová. 

Možnosť voľby opakovane vyzývala Ministerstvo zdravotníctva SR pod vedením Krajčího, aby konalo v súlade so záväzkami SR v oblasti ochrany ľudských práv. Teda aby namiesto reštrikcií zlepšovalo podmienky reprodukčnej starostlivosti a odstraňovalo prekážky, ktorým ženy čelia. Marek Krajčí ako minister zdravotníctva však nielenže nezosúladil legislatívu a prax v oblasti interrupčnej zdravotnej starostlivosti, naopak, konal v príkrom rozpore s usmerneniami a odporúčaniami medzinárodných ľudskoprávnych mechanizmov: 

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (Výbor CEDAW), ktorý monitoruje plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, už v roku 2015 vyslovil znepokojenie nad tým, že v Slovenskej republike „výdavky na moderné formy antikoncepcie na účely prevencie neželaných tehotenstiev a interrupcie na žiadosť nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia“ (Záverečné zistenia, oblasť Zdravie, par. 30, ods. b). V tejto súvislosti odporučil Slovenskej republike, aby „zrevidovala relevantné právne predpisy a z verejného zdravotného poistenia zabezpečila univerzálne pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s legálnymi interrupciami, vrátane interrupcií na žiadosť, ako aj nákladov súvisiacich s modernou antikoncepciou určenou na prevenciu neželaného tehotenstva“ (Záverečné zistenia, oblasť Zdravie, par. 31, ods. b). 

V roku 2016 Výbor OSN pre práva dieťaťa vo svojich Záverečných odporúčaniach Slovensku vyslovil znepokojenie nad „skutočnosťou, že interrupcia na žiadosť u adolescentných dievčat nie je pokrytá z verejného zdravotného poistenia“ (Výbor pre práva dieťaťa, oblasť Zdravie adolescentov a adolescentiek, ods. 40, ods. d). Výbor pre práva dieťaťa preto odporučil SR, aby: „Zrušila zákaz z roku 2011 o krytí antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia, zabezpečila univerzálne krytie moderných antikoncepčných prostriedkov a vykonávania interrupcií v rámci verejného zdravotného poistenia.“ (Výbor pre práva dieťaťa, oblasť Zdravie adolescentov a adolescentiek, par. 41, ods. c.).  

Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vydal už v roku 2019 záverečné zistenia, v ktorých zhodnotil, ako Slovenská republika napĺňa svoje záväzky vyplývajúce z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. V prípade napĺňania záväzkov vyplývajúcich z práva na zdravie (čl. 12 paktu) výbor vyslovil hlboké znepokojenie nad tým, že ženy v Slovenskej republike čelia mnohým prekážkam v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane prekážok v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva a k antikoncepcii. Rovnako vyjadril hlboké znepokojenie nad regresívnymi legislatívnymi návrhmi týkajúcimi sa obmedzenia prístupu žien k interrupcii predložené do NR SR minulý rok a naliehal na Slovensko, aby sa vyhlo akémukoľvek zhoršovaniu situácie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien. (Záverečné zistenia, oblasť Reprodukčné a sexuálne zdravie, par. 41). Výbor Slovenskej republike odporučil, aby zabezpečila hradenie rôznych foriem antikoncepcie, ako aj interrupcie na žiadosť z verejného zdravotného poistenia (Záverečné zistenia, oblasť Reprodukčné a sexuálne zdravie, par. 42, ods. a). Existujúce prekážky v prístupe k bezpečným interrupciám sú nielen v rozpore s ľudskoprávnymi, ale aj s medicínskymi štandardmi a usmerneniami, z ktorých najznámejšie sú Usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie o interrupčnej starostlivosti. Možnosť voľby pripravilo a zverejnilo ich preklad koncom minulého roka.