Publikácie

Ľudské práva žien a rodová rovnosť  Násilie páchané na ženách

 

 

 

CEDAW pre mladých ľudí a pre pedagogičky a pedagógov k výučbe ľudských práv: Bulletin o CEDAW-e pre študentov a študentky ZŠ a SŠ

CEDAW pre verejnosť: Bulletin o CEDAW-e pre verejnosť

CEDAW pre MVO a inštitúcie Právna analýza k CEDAW-u (vytvorená argumentačná právna báza pre využívanie dočasných vyrovnávacích opatrení v súlade s článkom 4, odsekom 1 Dohovoru a jeho Všeobecné odporúčanie č. 25,  pre advokačné aktivity, ktorých cieľom je presadenie DVO ako významnej stratégie pre uplatnenie ľudských práv žien a rodovej rovnosti v praxi. )

Dočasné osobitné opatrenia v oblasti politickej participácie žien podľa Medzinárodného dohovoru na odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien

Preklady odborných materiálov a publikácií o CEDAW-e: Metodológia. Správa o postupe pri nadviazaní na odporúčania výboru Národné parlamenty a Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

Obhajoba implementácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) prostredníctvom jeho Opčného protokolu Naše práva sú záväzné

Nové smernice pre podávanie správ k ľudskoprávnym dohovorom.

Príležitosti pre ženské ľudskoprávne organizácie

Povaha a rozsah Dohovoru

Príprava tieňových správ pre CEDAW Výbor

Tieňová správa pre Výbor pre odstránenie diskriminácie žien

Vyhlásenie Výboru pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien o vzťahu k mimovládnym organizáciám

Monitorovacia správa o plnení Záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v SR

 

Sexuálne a reprodukčné práva

 

 

  • Informačný materiál týkajúci sa záväzkov SR zabezpečiť dostupnosť antikoncepcie na Slovensku

 

Medzinárodné štandardy týkajúce sa štátom dotovanej antikoncepcie

Európske štandardy týkajúce sa štátom dotovanej antikoncepcie

Antikoncepcia: povedzme si to na rovinu

Prístup k antikoncepcii: Sociálno-ekonomické prínosy a úloha pri dosahovaní rodovej rovnosti

Anglický originál vyššie uvedených informačných materiálov  http://reproductiverights.org/en/press-room/promoting-affordable-birth-control-in-Slovakia

 

  •  Obhajoba ľudských práv žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia

 

OZ Možnosť voľby v spolupráci s Centrom pre reprodukčné práva v New Yorku a Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo vypracovalo pre Ústavný súd SR tzv. amicus brief vo veci rozhodovania o súlade interrupčného zákona s Ústavou SR.

Právna analýza k ústavnosti interrupčného zákona Plné znenie textu nájdete tu.

Závery expertízy právnej analýzy k ústavnosti interupčného zákona Plné znenie textu nájdete tu.

Koniec reprodukčných práv žien na Slovensku Zmluva o výhrade svedomia medzi Slovenskou Republikou a Svätou Stolicou.