HerStory

OZ Možnosť voľby sa etablovala ako koalícia ženských MVO presadzujúcich zachovanie súčasného štandardu reprodukčných práv na Slovensku v roku 2001 pod názvom Iniciatíva za možnosť voľby. K téme reprodukčných práv postupne pribudli ďalšie oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti ako sú eliminácia násilia páchaného na ženách, rodové politiky a uplatňovanie rodového hľadiska vo vzdelávaní a v praxi.

Vznik OZ Možnosť voľby ako platformy spolupráce viacerých mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkou ľudských práv žien, bola prvou integračnou iniciatívou ženských organizácií v slovenskom mimovládnom sektore. Organizácia aktívne pôsobí v oblasti advokácie ľudských práv žien a detí na domácej i medzinárodnej úrovni a bola aj členskou organizáciou Iniciatívy piata žena. Aktívne sa podieľala na založení strešnej organizácie Ženská loby Slovenska.

V oblasti rodovej rovnosti a reprodukčných práv sa organizácia stala jedným z najviditeľnejších a mediálne najpreferovanejších subjektov v SR.

Od svojho založenia vyvinulo OZ Možnosť voľby radu aktivít, ktoré prispeli k verejnej diskusii o reprodukčných právach, ako i o postavení žien a rovnosti príležitostí žien a mužov na Slovensku. V rámci Iniciatívy piata žena sme sa začali aktívne zapájať do prípravy mediálnych kampaní o násilí páchanom na ženách. Vždy sme sa venovali najmä mediálnej propagácii ženskej problematiky so snahou ovplyvňovať verejnú mienku a formovať ženské hnutie na Slovensku.