Poslanie a hodnoty

Poslaním našej organizácie je:

Svojimi aktivitami prispievať k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej budú mať ľudia reálne možnosti voľby, kde budú žiť svoj život bez obmedzení určovaných rodovými stereotypmi.

  • upozorňovať na všetky formy diskriminácie žien a iniciovať nápravu smerom k dodržiavaniu a uplatňovaniu ľudských práv žien a rodovej rovnosti,
  • presadzovať princípy rodovej rovnosti a diverzity vo verejných politikách,
  • navrhovať a realizovať také riešenia, ktoré prispejú k dosiahnutiu rodovej rovnosti a k ochrane ľudských práv ako kľúčovým spoločenským hodnotám.

Naša Vízia sa nachádza v snahe dosiahnuť zmenu spoločenského vedomia smerom k rešpektovaniu ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

Zmenu vidíme, počujeme a cítime:

  • v tvorení a budovaní spoločnosti, ktorá bude rešpektovať slobodu rozhodovania a diverzitu ľudí, spoločnosť, kde ľudia bude mať možnosti voľby,
  • v možnosti dosiahnuť taký stav spoločnosti, kde ľudia môžu rozvíjať svoje individuálne charakteristiky nezávisle na pohlaví/rode,
  • v spoločnosti, ktorá prijme rodovú spravodlivosť ako kľúčovú spoločenskú hodnotu.

 

Ženskom ľudskoprávnom aktivizme je stále za čo bojovať a čo obhajovať. Pri každom našom kroku sa riadime Hodnotami, ktoré sú vyjadrené aj v našom Logu.

Feministické princípy

Mať Možnosť voľby

Ľudské Práva žien

Rodová rovnosť

Partnerský model spolupráce: spolupráca, priateľstvo, starostlivosť, reciprocita

Rešpekt k rôznosti, inakosti , rešpekt k ľuďom a svojmu okoliu

Transparentnosť

Odbornosť

Sloboda

Zodpovednosť