Projekty

OZ Možnosť voľby realizuje, zrealizovala, alebo sa spolupodieľa na realizácii nasledovných projektov:

 • 2022: Realizujeme projekt, v ktorom sa zameriame na posilnenie ľudskoprávnych, rodových a občianskych kompetencií cieľových skupín a podporu ich sieťovania. Tento projekt realizujeme vďaka podpore Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • 2021: Realizujeme projekt, v ktorom sa zameriame na uplatňovanie rovnosti, ľudských práv a ĽP dohovorov (najmä CEDAW, CRC) v praxi prostredníctvom vzdelávacích, sieťujúcich, analytických a propagačných aktivít. Tento projekt realizujeme vďaka podpore Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • 2020: Realizujeme projekt “Nebuďte ticho s nami!” s cieľom zvýšiť povedomie o reprodukčných právach a posliniť právo žien slobodne sa rozhodovať o svojom tele a reprodukcii. Tento projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.
 • 2020: Realizujeme projekt, v ktorom sa zameriame na posilnenie ľudskoprávnych, rodových a občianskych kompetencií cieľových skupín a podporu ich sieťovania. Tento projekt realizujeme vďaka podpore Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • 2019: Realizujeme projekt, ktorého hlavným cieľom je zvyšovanie povedomia a vzdelávanie, ako kľúčovej zložky prevencie. Tento projekt realizujeme vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 • 2019: Realizujeme projekt zameraný na uplatňovanie ľudských práv prostredníctvom zlepšenia implementácie ĽP dohovorov do praxe. Tento projekt realizujeme vďaka podpore Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a SCWF.
 • 2018: Realizujeme projekt, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť kapacity a zručnosti mimovládnych organizácii v oblasti presadzovania/implementácie rodovej rovnosti. Tento projekt realizujeme vďaka podpore Erasmus+Key Action a Strategic Partnerships. 
 • 2018: Realizujeme projekt, ktorého hlavným cieľom zlepšiť vymáhateľnosť, ochranu a uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti v praxi prostredníctvom zvyšovanie povedomia odbornej a širokej verejnosti. Tento projekt realizujeme vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 • 2018: Realizujeme projekt zameraný na uplatňovanie  ľudských práv prostredníctvom zlepšenia implementácie ĽP dohovorov do praxe. Tento projekt realizujeme vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • 2017: Realizujeme projekt zameraný na zlepšenie vymáhateľnosti, ochrany a uplatňovania ľudských práv žien a rodovej rovnosti v SR. Tento projekt realizujeme vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 • 2017: Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe. Realizujeme projekt Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe, ktorého cieľom je zvýšiť vymáhateľnosť, ochranu a uplatňovanie ĽP, najmä žien a detí, prostredníctvom zlepšenia implementácie ĽP dohovorov do praxe (s dôrazom na Istanbulský  dohovor, CEDAW,CRC). Projekt Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR.
 • Možnosť voľby realizuje v rokoch 2016- 2017 nový projekt zameraný na podporu organizácii pôsobiacich v oblasti aktivizmu, prevencii a eliminácie násilia páchaného na ženáchProjekt je podporený grantom Slovensko-českého ženského fondu v rámci spolupráce s Philip Morris Slovakia. 
 • 2016: Projekt Istanbulský dohovor pre ľudí.  Realizujeme projekt Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorého cieľom je podporiť úspešnosť procesu ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru a zvýšiť efektivitu uplatňovania ľudských práv, najmä práv žien a detí, v praxi. Projekt Istanbulský dohovor pre ľudí je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. 
 • 2016:  Projekt Vzdelávacia kampaň PRVÁ. Na realizácii kampane spolupracujú občianske združenia CHARACTER – Film Development Association a Možnosť voľby. Projekt Vzdelávacia kampaň PRVÁ je podporený prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Cieľom projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ je vzbudiť záujem študentov a študentiek, pedagogických profesií o významné ženské osobnosti slovenskej histórie, ktoré popri mužských postavách stále zostávajú v tieni.
 • Možnosť voľby realizuje v rokoch 2015- 2016 nový projekt názvom Zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách prostredníctvom kampaní, vzdelávacích a výskumných aktivít.Projekt je zameraný na udržateľnosť akreditovaných vzdelávacích programov a informovanie verejnosti o situácií v oblasti násilia páchaného na ženách. Projekt realizujeme vďaka finančnej podpore Slovnesko-českého ženského fondu a Philip Morris Slovensko.
 • 2013: Možnosť voľby realizuje projekt Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Projekt Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu bol podporený sumou 97455 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation”.
 • 2011: Možnosť voľby realizuje od októbra 2011 nový projekt CEDAW ako nástroj zmeny, podporený Úradom vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.
 • 2009: Možnosť voľby realizuje od marca 2009 nový projekt Pro Gender E-Quality, ktorý je podporený z blokového grantu Nadácie otvorenej spoločnosti a Nórskej grantovej schémy. Aktivity a správy v rámci projektu nájdete tu.
 • 2008: Rodovo – citlivé médiá (donor Úrad vlády SR v rámci Akčného programu bola proti diskriminácii, extrémizmu a rasizmu) Projekt zameraný na rodové scitlivovanie médií prebiehal v septembri až decembri 2008 . V rámci projektu členky Možnosti voľby uskutočnili vzorkovú analýzu médií z pohľadu zobrazovania žien a rodové tréningy pre novinárky a novinárov. Aktivity a správy v rámci projektu nájdete tu.
 • 2008: Grundtvig partnerstvo v rámci Programu celoživotného vzdelávania. V rámci projektu Learning Partnership si budú participujúce organizácie vzájomne vymieňať svoje skúsenosti, názory, koncepty a myšlienky týkajúce sa problematiky rodovej rovnosti a to predovšetkým na trhu práce.
 • 2007 – pokračuje: Zvýšenie prístupnosti metód plánovanie rodičovstva pre marginalizované skupiny (donor Centrum pre reprodukčné práva, New York, USA) Projekt bol uskutočnený v spolupráci s belgickou organizáciou Childscope o stratených a nezvestných deťoch. Donorom projektu bola Európska komisia cez program Daphne. Možnosť voľby zorganizovala okrúhly stôl na tému Podpora integrovanej európskej politiky v oblasti nezvestných a sexuálne zneužívaných detí na Cypre, v Estónsku, Lotyšsku, Litve, Malte, Slovinsku a Slovensku.Inštitút pre Medzinárodný výskum  Kriminálnej Politiky (IRCP) Univerzity v Ghente a oddelenie Výskumu a prevencie  Európskeho centra pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti  (Child Focus) vypracovali v rámci programu STOP/Daphne trojzväzkovú štúdiu pod spoločnou hlavičkou CHILDOSCOPE, ktorá  by mala slúžiť ako nástroj na presadzovanie integrovanej európskej politiky v otázke nezvestných a sexuálne zneužívaných detí. Hlavná pozornosť pri okrúhlom stole bola zameraná na význam spolupráce medzi orgánmi štátnej správy a MVO v boji proti sexuálnemu zneužívaniu a miznutiu detí. Záštitu nad podujatím prevzalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
 • 2004 – 2008: Projekt „Posilnenie postavenia žien na Slovensku prostredníctvom obhajoby ich reprodukčných práv“ vrátane (donori: Open Society Institute, New York; Network of East-West Women; ASTRA Network) V rámci projektu „Posilnenie postavenia žien na Slovensku prostredníctvom obhajoby ich reprodukčných práv“ Možnosť voľby uskutočnila niekoľko aktivít smerom k účinnej ochrane práv žien a dievčat, najmä práv úzko prepojených so sexuálnym a reprodukčným zdravím.  Tieto aktivity zahŕňali pripomienkovanie legislatívnych a nelegislatívnych materiálov a prípravu právnych analýz v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. V spolupráci s partnerskými mimovládnymi organizáciami sme pripomienkovali návrhy týkajúce sa právnej úpravy interrupcií, programu sexuálneho a reprodukčného zdravia, či návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí.  V rámci tohto projektu sme tiež koordinovali prípravu alternatívnej/tieňovej správy pre Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (ďalej len „Výbor“), ktorú naše zástupkyne spolu s partnerskými MVO prezentovali Výboru na jeho 41. zasadnutí v New Yorku v júli 2008. Výsledkom dialógu medzi delegáciou vlády SR a Výborom sú Záverečné zistenia Výboru k Slovensku, v ktorých Výbor v značnej miere reflektoval aj na problémy, na ktoré sme poukázali v tieňovej správe. Záverečné zistenia Výboru k Slovensku a ich účinná implementácia boli predmetom odborného seminára Práva žien vo svetle CEDAWu, ktorý Možnosť voľby zorganizovala v rámci tohto projektu v novembri 2008. Aktivity a správy v rámci projektu nájdete tu.
 • 2006 – 2007: Projekt v spolupráci s belgickou organizáciou Childscope o stratených a nezvestných deťoch (donor Európske komisia, program Daphne)
 • 2006 – 2007: Vytvorenie a údržba web stránky www.gender.sk ako informačného portálu o rodovej rovnosti a ženskej loby Slovenska (donor SČŽF) Projekt bol zameraný na vytvorenie informačnej web stránky k rodovej problematike hlavne v súvislosti so vznikom novej strešnej platformy – Ženskej loby Slovenska. Hlavným cieľom projektu bolo zaregistrovanie, vytvorenie a pravidelné aktualizovanie internetového portálu www.gender.sk. Cieľom projektu bolo podporiť vznik novej platformy ženských organizácií – Ženskej loby Slovenska – a zamerať sa na zefektívnenie komunikácie medzi organizáciami navzájom. Portál slúžil hlavne ako informačné médium pre členské organizácie, ale i médiá a verejnosť. V roku 2006 bol rozšírený v spolupráci so Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo o odbornú rodovú problematiku a slúži ako poradenské cetrum rodovej rovnosti. Bola spustená aj adresa www.rodovarovnost.sk.
 • 2002 – 2003: Inštitucionálny grant Global Fund for Women zameraný na inštitucionálne budovanie občianskeho združenia Možnosť voľby.
 • 2002: Projekt Hlasy žien za zvýšenie účasti žien v parlamentných voľbách 2002 (donor Freedom House) V rámci projektu boli realizované nasledujúce analytické činnosti: Analýza plnenia volebných programov politických strán z r.1998(vypracovala O.Pietruchová) Porovnaním sľubmi smerovaným ku ženám v programoch politických strán v r.1998 s hlasovaní o dôležitých zákonoch priamo sa dotýkajúcich života žien sme dali voličkám možnosť informovať sa o dôveryhodnosti jednotlivých politických strán a ich predstaviteľov. Z porovnania jasne vyplývali podstatné rozdiely v predvolebných sľuboch a povolebnej skutočnosti. Analýza volebných programov politických strán v oblasti ženskej tematiky (vypracovala Katarína Farkašová) Výberom a porovnaním ženskej agendy volebných programov politických strán sme poskytli voličkám prehľad o tom, ako sa jednotlivé strany zaujímajú o ženy a ich problémy a ako ich chcú riešiť. Kvalitatívny prieskum (IVO) Hlasy žien. V spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a agentúrou AKO sme uskutočnili kvalitatívny prieskum o postavení žien na Slovensku, ich vnímaní vývoja a politického smerovania. Prieskum bol uskutočnený formou focus group vo Zvolene a v Bratislave v 2 vekových kategóriách: 25-35 rokov a 35-45 rokov.
 • 2001 – 2002: Inštitucionálny grant Nadácie otvorenej spoločnosti
 • 2001 – 2003: Možnosť voľby – kampaň za udržanie súčasného interrupčného zákona (donor Open Society Institute New York)
 • 2001 – 2002: Koordinácia dvoch ročníkov kampane Piata žena