Aktivity

  • Monitoring a advokácia v oblasti dodržiavania a implementácie ľudských práv žien v SR.
  • Litigácia v oblasti reprodukčných práv žien.
  • Príprava strategických materiálov a pripomienkovanie dokumentov legislatívnej i nelegislatívnej povahy v oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách.
  • Primárna prevencia v oblasti násilia páchaného na ženách.
  • Rodové vzdelávanie formou interaktívnych tréningov.
  • Poradenstvo, konzultácie a expertízy v rodovej problematike.
  • Informovanie verejnosti o situácii v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien.
  • Sieťovanie feministických a ženských MVO a podpora občianskeho aktivizmu.