Tréning: Rodová rovnosť

Máte záujem absolvovať rodový tréning?

Chcete vedieť viac? Čítajte ďalej…

 

ČO?: 

Ide o akreditovaný rodový tréning

(názov: Rodová rovnosť; číslo akreditácie: 3177/2010/112/2; akreditácia udelená Ministerstvom školstva SR). Po úspešnom absolvovaní tréningu a splnení podmienok získajú absolventky a absolventi od Možnosti voľby certifikát „Osvedčenie  o vzdelaní s celoštátnou platnosťou“ v téme rodová rovnosť.

 

Témy: 

Ide o predbežnú ponuku, ktorá sa bude upravovať na základe spätnej väzby zo strany účastníčok a účastníkov vzdelávania a na základe ich očakávaní.

 • Internalizácia rodovej problematiky – osvojenie si základných pojmov (rod/pohlavie, rodová rovnosť, diskriminácia žien, rodová citlivosť), súvislostí a východísk.
 • Rodovo stereotypná socializácia (identifikácia a odbúravanie rodových stereotypov, rodová dimenzia socializácie).
 • Ľudské práva žien vo svetle vývoja feministického hnutia a feministického myslenia (pohľady do dejín feministického myslenia: 1. vlna feminizmu, 2. vlna; súčasný vývoj – pluralizácia feministických teórií).
 • Vybrané štatistiky a výskumne údaje k téme rodová rovnosť a ľudské práva žien.
 • Ľudské práva žien – najdôležitejšie medzinárodné dokumenty o ľudských právach žien a rodovej rovnosti (OSN, RE) a ich využitie v praxi.
 • Rodová rovnosť v podmienkach EÚ (legislatíva EÚ v oblasti RR) a v podmienkach SR (napr. antidiskriminačný zákon).
 • Rodové nerovnosti na trhu práce a v súkromnom živote.
 • Mýtus krásy a jeho vplyv na rodovú nerovnosť.
 • Materstvo/Otcovstvo – koncepty, pohľady, polemiky. Tradičné vs. alternatívne pohľady.
 • Násilie páchané na ženách v kontexte ľudských práv žien.
 • Sexuálne a reprodukčné práva.
 • Práva LGBT ľudí v kontexte rodovej rovnosti a ľudských práv.
 • Rodovo citlivá výchova a vzdelávanie – možnosti zmeny.
 • Rodovo citlivý/korektný jazyk.

KTO?: 

Interaktívny rodový tréning je určený pre ľudí, ktorí chcú vedieť viac o problematike rodovej rovnosti a ľudských práv žien.  Hľadáme tie a tých, ktorí sa snažia napomôcť k implementácii ľudských práv do každodenného života.

AKO?:

Z tréningových metód a techník sa počas tréningu budú využívať najmä interaktívne aktivity (kognitívne prístupy, hry postavené na zážitku, učenie sa praxou), prednášanie, diskusia. Pre lepšiu ilustráciu a pochopenie problematiky sa budú na tréningu využívať aj audio-vizuálne materiály.

KEDY?:

Časová dotácia: 3 x 3dňové tréningové cykly; dotácia na deň: cca 6 – 8 hod. Tréningy budú prebiehať v termínoch podľa dohody.

Kontakty:

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte:

Mail: kristina.vaskor@moznostvolby.sk

Telefón:  02/5443 0889

 

Tešíme sa na vás všetky a všetkých 🙂