Tlačová správa: Práva žien a ich plnenie je na Slovensku stále nedostatočné.

Ľudskoprávne expertky z mimovládnych organizácií budú hodnotiť stav ľudských práv žien v SR a poukážu na pretrvávajúce závažné nedostatky v ich účinnom uplatňovaní. Otvorene tak vyjadria svoje znepokojenie nad pokračujúcou diskrimináciou žien a nad absenciou systémových opatrení na jej odstránenie. Vo štvrtok 24. februára sa v Bratislave uskutoční konferencia “Práva žien vo svetle CEDAW-u”. Novinárov a novinárky privíta hneď o 8:30 na tlačovej konferencii slepo-hluchá figurína – symbolické zosobnenie ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika, ktorého doterajšie konanie výrazne prispieva k znevýhodňovaniu žien.

Lajkujte a zdieľajte:)

Konferencia Práva žien vo svetle CEDAW-u II.

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu “Práva žien vo svetle
CEDAW-u”, ktorá sa uskutoční dňa 24.2.2011 od 9.00 v Open Gallery v Bratislave.
Konferenciu organizuje Možnosť voľby v rámci projektu “Monitoring
implementácie CEDAW-u v SR” podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti.
Na konferencii budeme prezentovať Monitorovaciu správu o plnení
Záverečných zistení Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien v SR.

Lajkujte a zdieľajte:)

Záverečné zistenia Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien k Slovensku

Dňa 18. júla 2008 Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (Výbor) zverejnil svoje záverečné zistenia  adresované Slovensku, v ktorých vyzýva vládu SR, aby zabezpečila riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).

Kým Výbor uznal existenciu určitého pokroku v implementácii CEDAWu na Slovensku, zároveň poukázal na pretrvávajúce závažné nedostatky v účinnom uplatňovaní práv žien. K nim patria prekážky v prístupe mnohých žien k prostriedkom právnej ochrany pred diskrimináciou, nevôľa prijímať dočasné vyrovnávacie opatrenia na základe určitých dôvodov vrátane pohlavia, rodu a etnického pôvodu, pretrvávajúce rodové stereotypy v jednotlivých sektoroch spoločnosti, či obmedzený prístup žien a dospievajúcich dievčat k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Lajkujte a zdieľajte:)