Projekt: Pro Gender E-Quality

Možnosť voľby realizuje od marca 2009 nový projekt Pro Gender E-Quality,ktorý je podporený z blokového grantu Nadácie otvorenej spoločnosti a Nórskej grantovej schémy.

« z 3 »

 

Rodová diskriminácia v našej spoločnosti nielenže pretrváva, ale objavuje sa v rôznych nových podobách a formách. Pre úspešné naštartovanie eliminácie týchto procesov, je viac ako potrebné, aby sa zvyšovali počty ľudí, ktorí dokáže nielen identifikovať negatívne dopady rodových nerovností, ale ich dokážu aj úspešne riešiť. Zahraničné výskumy, ako aj naše dlhoročné skúsenosti dokazujú, že ak chceme, aby sa rodové východiská stali bežnou a každodennou súčasťou antidiskriminačných politík, je nevyhnutné v čo najväčšej miere naštartovať poskytovanie kvalitných vzdelávacích služieb v tejto téme. Práve preto sme ako dlhodobý zámer nášho projektu definovali nasledovne:kvalitným vzdelávaním prispieť k efektívnejšiemu uplatňovaniu rodovej rovnosti do praxe

Ciele projektu:

Rodová diskriminácia v našej spoločnosti nielenže pretrváva, ale objavuje sa v rôznych nových podobách a formách. Pre úspešné naštartovanie eliminácie týchto procesov, je viac ako potrebné, aby sa zvyšovali počty ľudí, ktorí dokáže nielen identifikovať negatívne dopady rodových nerovností, ale ich dokážu aj úspešne riešiť. Zahraničné výskumy, ako aj naše dlhoročné skúsenosti dokazujú, že ak chceme, aby sa rodové východiská stali bežnou a každodennou súčasťou antidiskriminačných politík, je nevyhnutné v čo najväčšej miere naštartovať poskytovanie kvalitných vzdelávacích služieb v tejto téme. Práve preto sme ako dlhodobý zámer nášho projektu definovali nasledovne.

 

Dlhodobý zámer:

Kvalitným vzdelávaním prispieť k efektívnejšiemu uplatňovaniu rodovej rovnosti do praxe. Problémy v poskytovaní kvalitného vzdelávania v rodovej oblasti, ako aj nedostatok podobných aktivít v SR nás presvedčili o tom, že ak chceme naplniť dlhodobý zámer projektu, je dôležité sa zamerať na naplnenie 2 špecifických cieľov.

 

Špecifické ciele:

 1. Posilniť a skvalitniť vzdelávacie služby v oblasti rodovej rovnosti, prostredníctvom akreditácie a štandardizácie systému kvality rodových tréningov.
 2. Integrovať rodové hľadisko do výučby ľudských práv, prostredníctvom vzdelávania v rodovej oblasti.

 

Zdôvodnenie špecifických cieľov a ich relevantnosť k cieľom BG:

 1. Špecifickým cieľom podprogramu je podpora práva na rovnosť a nediskrimináciu a zvýšenie povedomia pri uplatňovaní práva na rovnaké zaobchádzanie. Je zrejmé, že ak chceme zvýšiť povedomie pri uplatňovaní týchto práv, musíme sa zamerať nielen na disemináciu poznatkov, ale aj na spôsob akým disemináciu uskutočníme. Téma rodovej rovnosti patrí k zložitým témam, ktoré je potrebné implementovať veľmi citlivo. Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli otvoriť na Slovensku diskusiu o tom, aké štandardy kvality (vrátane etických princípov) by mali napĺňať vzdelávacie aktivity v oblasti rodovej rovnosti. Domnievame sa, že je to viac ako relevantné, keďže opačný prístup (nekvalitný, neodborne vedený vzdelávací proces) môže mať za následok rozšírenie diskriminačných praktík.

Medzi aktivitami podprogramu bola zadefinovaná aj aktivita „posilnenie kapacít MVO pôsobiacich v oblasti antidiskriminácie“. Vypracovanie potrebnej dokumentácie pre získanie akreditácií našich vzdelávacích programov by prispela k zvýšeniu kvality nami poskytovaných vzdelávacích služieb, a tým aj k posilneniu našich odborných kapacít.

Podpora práva na rovnosť a nediskrimináciu je oblasť, ktorá musí byť systematicky integrovaná do vzdelávacích procesov. Túto úlohu vynikajúco napĺňa súťaž „Olympiáda ľudských práv“, ktorá je zameraná na zvyšovanie ľudskoprávneho povedomia medzi mladými ľuďmi. Tento dlhodobý úspešný proces výučby tak predstavuje vynikajúci potenciál pre integrovanie rodového východiska do všetkých ľudskoprávnych oblastí. Preto sme sa rozhodli, po diskusiách s niektorými usporiadateľmi a usporiadateľkami, využiť tento priestor a prostredníctvom hĺbkových rodových tréningov pre krajských koordinátorov a krajské koordinátorky  prehĺbiť implementáciu rodových východísk do všeobecnej výučby ľudských práv. Domnievame sa, že by sme tak dosiahli výrazný multiplikačný efekt.

 

Východisková situácia

Podpora rodovej rovnosti patrí v našej spoločnosti ešte stále k podceňovaným témam. I keď vďaka mnohým aktivitám MVO sa v spoločnosti otvorila diskusia o rodových nerovnostiach, a najmä o ich najmarkantnejších dôsledkoch akým je diskriminácia žien, ešte stále pretrváva nepochopenie témy a jej význam v celkovom kontexte ľudských práv. „Rod“ totiž patrí ku kategóriám, ktorá je prierezová, nadrezortná – ide naprieč ostatnými kategóriami ako je napr. vek, zdravotné postihnutie, etnicita a pod. Z toho vyplýva, že kým nebudú rodové východiská integrálnou súčasťou riešenia rôznych diskriminačných problémov, je iba malá pravdepodobnosť, že budú aj dostatočne efektívne (čo potvrdzujú aj odporúčania RE, OSN, EÚ a výsledky implementácie mnohých ľudskoprávnych projektov OSN, Svetovej banky a pod.).

Skúsenosti v SR ukazujú, že práve pretrvávajúca rodová necitlivosť a nedostatok odborných vedomostí z oblasti rodovej rovnosti mnohých aktérov na rôznych úrovniach spoločnosti sú kľúčovým faktormi, ktoré bránia odstrániť existujúce diskriminačné praktiky. Na zmenu tejto situácie je preto potrebné zamerať sa zvýšenie rodovej citlivosti a vzdelanosti. Zvyšovanie vedomostí a citlivosti v oblasti rodovej rovnosti však nemôže byť založené na neodbornosti. V danom kontexte je dôležité si uvedomiť, že téma rodovej rovnosti je predovšetkým vedomostnou témou a je nemožné/neefektívne implementovať ju do praxe bez relevantných expertných vedomostí a ľudskoprávnych východísk. Preto sme presvedčené a presvedčení, že ak chceme zvyšovať rodovú citlivosť a vzdelanosť, musí sa do popredia dostať otázka kvality, t. j. situáciu je možné riešiť iba prostredníctvom zavádzania kvalitných rodovo citlivých vzdelávacích projektov.

Na tieto východiská odkazuje aj samotný názov projektu „Pro Gender E-Quality“, ktorý  predstavuje strategický rámec aktivít: Implementácia rodovej rovnosti (GENDER EQUALITY) do praxe musí byť zároveň implementáciou založenou na KVALITE (Quality). A kvalita v danom kontexte znamená poskytovať kvalitné, odborne fundované rodovo citlivé vzdelávacie služby, ktoré majú vplyv na zmenu situácie v oblasti antidiskriminačných procesov.

Prístup zacielený na kvalitu sme sa rozhodli uplatniť v celom predkladanom projekte, pričom sme sa zamerali na 2 typy/okruhy aktivít.

 

Východisková situácia 1 okruhu:

V SR, najmä po spustení financovania problematiky rodovej rovnosti  z Európskych štrukturálnych fondov nastala situácia, kedy množstvo rôznych subjektov začalo rozvíjať vzdelávacie aktivity v tejto oblasti. Problémom je však fakt, že mnohé z týchto aktivít nie vždy napĺňajú štandardy kvality rodového vzdelávania – ide najmä o aktivity rôznych personálnych firiem, resp. organizácií, ktoré nepracujú v téme rodovej rovnosti a antidiskriminácie na expertnej báze, v zmysle ľudskoprávnych východísk. Ako ukazuje skúsenosť zo zahraničia, situáciu je možné riešiť prostredníctvom otvorenia odbornej diskusie o potrebe štandardov kvality rodového vzdelávania, ako aj snahou o získanie akreditácie na odborné vzdelávanie v oblasti RR tých organizácií, ktorých práca vychádza z ľudskoprávnych východísk a majú dostatočné skúsenosti v danej oblasti. Expertný tím Možnosti voľby, v spolupráci v mnohými medzinárodnými a národnými sieťami a organizáciami (napr. European Women´s Lobby, WAVE, Gender Traing Centrum v Nemecku) už dlhodobo poskytuje rodové vzdelávanie v podobe rodových tréningov, vychádzajúce z ľudskoprávnych štandardov kvality. Profesionalitu našich tréneriek dokazujú ich získané certifikáty na vzdelávanie zo zahraničia a SR, ale najmä množstvo úspešne zrealizovaných rodových tréningov v SR i v zahraničí. Problémom však je, že rodové tréningy, ktoré Možnosť voľby poskytuje, nie sú certifikované príslušnými štátnymi organizáciami (MŠ SR), čo znižuje možnosť ich implementácie v praxi (množstvo ľudí uprednostňuje akreditované tréningy).V danom kontexte preto pokladáme za mimoriadne nevyhnutné akreditovať svoju činnosť v tejto odbornej oblasti a v súlade so štandardmi EÚ sa pokúsiť o rozšírenie diskusie o potrebe jednotných východísk rodového vzdelávania v SR. Príprava dokumentácie pre akreditáciu rôznych druhov rodového vzdelávania ako aj otvorenie diskusie a diseminácia štandardov kvality rodového vzdelávania  je však dlhodobejší proces, ktorý si vyžaduje prípravu množstva odborných materiálov a odborných diskusií v tíme a partnerských organizáciách.  Domnievame sa tiež, že investície do rozvoja kvality vzdelávacích služieb MVO pôsobiacich v oblasti antidiskriminácie patria ku kľúčovým prostriedkom na dosiahnutie zmeny stavu. A práve tento proces by sme rady uskutočnili v predkladanom projekte.

 

Východisková situácia 2 okruhu:

Presadzovanie ľudských práv v spoločnosti je veľmi komplikovanou otázkou, pričom sa ukazuje, že jednou z efektívnych ciest je dlhodobý vzdelávací proces v oblasti ľudských práv, ktorý by mal začať ešte na základných a stredných školách. V SR už niekoľko rokov úspešne prebieha súťaž „Olympiáda ľudských práv“, ktorej cieľom je naučiť mladých ľudí podieľať sa na procese vytvárania spoločnosti, v ktorej sú ľudské práva jej prirodzenou súčasťou. Po viacerých diskusiách s organizátormi a organizátorkami olympiády sme identifikovali, že je potrebné posilniť expertné vedomosti krajských koordinátoriek a koordinátorov  súťaže v oblasti rodovej rovnosti. Táto cieľová skupina má vynikajúci potenciál na rozšírenie témy rodovej rovnosti medzi mladých ľudí, a to dvoma spôsobmi. Na jednej strane môžu diseminovať poznatky tí a tie, ktoré pripravujú mladých ľudí na súťaž, na strane druhej, keďže zároveň pôsobia ako učiteľky a učitelia na stredných školách, môžu implementovať zásady rodovo citlivej výchovy do samotného vyučovacieho procesu na školách . Zároveň by sa ich vytrénovaním a poskytnutím konzultácií tímu pripravujúcemu súťaž dosiahlo, aby sa v rámci samotnej olympiády venovala väčšia pozornosť ľudským právam žien, ako aj faktu, že rodová rovnosť je prierezovou témou pre všetky oblasti ľudských práv. Projekt by tak mohol významne zvýšiť možnosti diseminácie poznatkov z oblasti rodovej rovnosti do antidiskriminačnej praxe.

 

Cieľové skupiny

1. Expertný tím žiadateľskej organizácie (Možnosti voľby) a MVO pracujúce v oblasti antidiskriminačných politík

Možnosť voľby je pracoviskom s vysokým odborným kreditom svojich expertiek v oblasti presadzovania rodovej rovnosti do praxe. Zlepšovanie kvality našich vzdelávacích aktivít vnímame ako kontinuálny proces, bez ktorého nie je možné zvyšovať potenciál našej práce. Prostredníctvom akreditácie vzdelávacích aktivít by došlo k štandardizovaniu kvality nami poskytovaných služieb v oblasti rodovej rovnosti, čo by zároveň významne prispelo k profesionalizácii pracoviska a zvýšilo tak možnosti šírenia rodového vzdelávania v omnoho širšom a kvalitnejšom rozsahu.

Možnosť voľby po rokoch odbornej práce v domácom, ale aj zahraničnom prostredí chce predávať svoje zručnosti ďalej a celkovo tak posilniť nediskriminačné procesy z hľadiska rodovej rovnosti.

Skvalitnenie expertnej činnosti je z dlhodobého hľadiska prínosom nielen pre predpokladaných absolventov a absolventky akreditovaného vzdelávania, ale i pre iné MVO v SR. Nielen tým, že organizácia bude v dlhodobom horizonte schopná šíriť svoje „know-how“ v podobe vyškolených, certifikovaných rodových expertiek a expertov, ale najmä tým, že otvorí tak veľmi potrebnú odbornú diskusiu o potrebe kvality v oblasti rodového vzdelávania v SR.

 

2. Krajské koordinátorky a koordinátori „Olympiády ľudských práv“ a spolupracujúci predstavitelia a predstaviteľky Krajských školských úradov

Olympiáda ľudských práv stredoškolskej mládeže je najprestížnejšia celoštátna súťaž študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Ako taká má obrovský potenciál na rozšírenie témy rodovej rovnosti medzi mladých ľudí v jej ľudskoprávnom kontexte.  Predpokladáme, že po realizácií hĺbkového, interaktívneho rodového tréningu bude táto cieľová skupina schopná integrovať rodovo citlivé východiská nielen do samotnej súťaže, ale aj do procesov výučby na stredných školách a môže sa tak stať významným nositeľom zmeny vo vnímaní rodového aspektu všeobecných ľudských práv, t.j. budú pôsobiť ako multiplikátorky a multiplikátori. Zároveň sa domnievame, že pochopenie významu rodovej rovnosti pomáha zásadným spôsobom zvyšovať možnosti riešenia viacnásobnej diskriminácie viacerých diskriminovaných skupín.

Keďže na príprave olympiády sa podieľajú aj predstavitelia a predstaviteľky Krajských školských úradov, z ktorých niektorí sa tiež zúčastnia tréningov, predpokladáme, že po absolvovaní rodového tréningu a odborných konzultáciách, budú môcť systematickejšie pristupovať k tvorbe rodovo citlivých verejných politík v oblasti školstva, čo môže mať  strategický vplyv na zmenu v oblasti RR.

 

3. Študenti a študentky stredných škôl

Každoročne je do Olympiády zapojených 830 stredných škôl a z nich sa viac ako 300 zúčastní krajských kôl. Do súťaže sa tak každoročne zapojí vyše 4500 študentiek a študentov z celého Slovenska. Vytrénovaním koordinátorov a poskytnutím konzultácií pre organizátorky a organizátorov súťaže chceme dosiahnuť, aby sa do Olympiády vo väčšej miere premietla nielen otázka ľudských práv žien, ale najmä aby sa implementovali rodové východiská do všetkých oblastí ľudských práv. Po uskutočnení týchto aktivít tak bude samotná súťaž predstavovať vynikajúci potenciál pre rozšírenie témy  rodovej rovnosti medzi mladých ľudí a spôsob ako atraktívnou formou naučiť mladých ľudí obhajovať a presadzovať rovnaké práva s dôrazom na zohľadňovanie rodových východísk.

 

Nepriame cieľové skupiny:

Z hľadiska dlhodobých dopadov projektu patria medzi nepriame cieľové skupiny aj viacerí aktéri a aktérky majúce dosah na pozitívne nediskriminačné zmeny, ako sú napr. mediálne a marketingové tvorkyne/tvorcovia, odborná i laická verejnosť, tvorkyne a tvorcovia verejných politík, – v zásade všetky skupiny, ktoré sú pre MVO pracujúce oblasti antidiskriminácie kľúčové. Čím kvalifikovanejšie vzdelávacie aktivity v oblasti rodovej rovnosti im budú ponúknuté, tým je pravdepodobnejší pozitívny posun v danej oblasti.

Predpokladáme, že kvalitné rodové vzdelávanie zvýši dopyt po vzdelávacích službách tohto typu a z výsledkov projektu tak budú profitovať najmä skupiny vystavené viacnásobnej diskriminácii.

 

Aktivity projektu

Odborný potenciál a zloženie projektového tímu poskytuje záruku, že budú dosiahnuté vytýčené ciele Aktivity budú navzájom previazané a koordinované v každej fáze projektu, pričom sú koncipované tak, aby zabezpečili naplnenie dlhodobého zámeru a špecifických cieľov. Predložený projekt pozostáva z nasledujúcich aktivít:

 

 1.     Akreditácia a vypracovanie štandardov kvality v oblasti rodového vzdelávania

Expertný tím Možnosti voľby poskytuje už dlhodobo vzdelávacie aktivity v oblasti rodovej rovnosti. Zárukou odbornej spôsobilosti expertného tímu sú doposiaľ realizované a ukončené projekty, odborné profily expertiek a ich predošlé skúsenosti v oblasti rodovej rovnosti. V súčasnosti je téma rodovej rovnosti a „gender mainstreamingu“ v SR veľmi aktuálna. Rodová rovnosť je však oblasťou vedomostnou a preto je nevyhnutné, aby všetci, ktorí poskytujú vzdelávacie služby v tejto oblasti, mali odborne fundované vedomosti. Avšak mnohé vzdelávacie aktivity v SR nie vždy napĺňajú štandardy rodového vzdelávania. V tomto kontexte pokladáme za mimoriadne nevyhnutné nielen akreditovať svoju činnosť v tejto odbornej oblasti, ale pokúsiť sa otvoriť odbornú diskusiu o potrebe ustanovenia   jednotných východísk a štandardov kvality rodového vzdelávania v SR.

 

1.1 Príprava materiálov a metodík pre získanie akreditácií: cieľom aktivity je pripraviť dokumentáciu a učebné plány v plnom rozsahu tak, aby mohli byť bezprostredne po ukončení projektu predložené na posúdenie akreditačnej komisii MŠ SR. Organizácia tak bude môcť garantovať kvalitu poskytovaného vzdelávania pre ich prijímateľov.

Aktivita je zameraná na prípravu akreditácie 3 vzdelávacích programov v oblasti rodovej rovnosti: 1. Rodový tréning; 2. Uplatňovanie rodovej rovnosti a gender mainstreamingu v praxi; 3. Násilie páchané na ženách ako najmarkantnejšie porušenie ľudských práv žien. Organizácia v súlade so znením zákona o akreditácii č. 386/1997 Z. z. rozpracuje podrobný podporný, organizačný, kurikulárny, obsahový a metodický materiál potrebný k predloženiu žiadostí o akreditáciu.

 

1.2. Štandardizácia systému kvality rodových tréningov

 • Organizovanie Diskusných okrúhlych stolov expertiek a expertov z MVO, s cieľom rozvinúť diskusiu o najvhodnejšej forme štandardizácie systému kvality rodových tréningov ako aj diskusiu o etických a odborných kritériách RT.
 • Vytvorenie Etického kódexu rodových tréningov: cieľom aktivity je vytvoriť prvý etický kódex rodových tréningov v SR, s cieľom prispieť aj takýmto spôsobom k štandardizácii kvality rodových tréningov v SR;
 • Vypracovanie  a vydanie Informačnej publikácie „Štandardy kvality rodového vzdelávania pre úspešnú implementáciu RR“: cieľom aktivity je vypracovať  a publikovať informačný materiál, ktorý by slúžil pre širšiu odbornú verejnosť. Materiál môžu využiť všetky organizácie, ktorých predmetom činnosti je presadzovanie rodovo citlivých východísk do praxe. Pre tvorkyne a tvorcov zásadných  koncepčných materiálov z oblasti rodovej rovnosti a zamestnanosti sa môžu výsledky projektovej aktivity stať východiskom pri formulovaní strategických opatrení.

 

2. Rodový tréning pre krajské koordinátorky a krajských koordinátorov  súťaže Olympiády ľudských práva a odborné konzultácie pre tím realizujúci OĽP

Cieľom aktivity je zvýšiť možnosti implementácie rodových východísk do výučby ĽP a dať dôraz vo výučbe ĽP aj na ľudské práva žien a históriu ženského ľudsko-právneho hnutia.

Aktivita bude v plnej miere „šitá“ pre potreby organizácie „OĽP“ a zároveň ako podporné aktivity budú predstaviteľkám a predstaviteľom OĽP poskytnuté odborné konzultácie podľa ich individuálnych potrieb.

Súčsťou aktivity je aj poskytovanie odborných konzultácií pre predstaviteľky a predstaviteľov (tvorkyne a tvorcov) OĽP podľa ich individuálnych potrieb – cieľom aktivity je poskytnúť konzultácie ku konkrétnym problémovým oblastiam a zároveň poskytnúť supervíziu pri zavádzaní rodových východísk do praxe;

 

3.     Publicita a evaluácia projektu

Publicita – aktualizácia webovej stránky, tlačové správy o realizácii projektu, podporné články a rozhovory v rozhlase. Na záver projektu sa uskutoční záverečný workshop pre expertov a expertky v oblasti rodového vzdelávania.

Evaluáciu chápeme ako prostriedok zlepšovania kvality projektu. Evaluácia nám zároveň umožní odstrániť prípadné nedostatky v realizácii aktivít a konečná evaluácia bude slúžiť na zhodnotenie výsledkov projektu.

 

Očakávané výsledky a výstupy

Výsledkom projektu budú pripravené metodické materiály pre akreditáciu našich 3 vzdelávacích programov (Rodový tréning, Tréning plánovania rodovej rovnosti), čo prispeje k posilneniu a skvalitneniu našich vzdelávacích služieb. Výsledkom aktivít projektu bude nielen otvorenie diskusie o potrebe štandardizácie kvality rodových tréningov, ktorá doposiaľ v SR neprebehla, ale aj vytvorenie konkrétnych produktov, ktoré sa môžu stať východiskom a inšpiráciou pre samotnú štandardizáciu v podmienkach SR. Predpokladáme, že zrealizovaním aktivity sa podarí nielen iniciovať odbornú diskusiu o štandardoch kvality ponúknutím nami pripravovaných  produktov, ale že zároveň nastavíme kritické zrkadlo rodovým vzdelávacím produktom v záujme zvýšiť ich odbornosť a kvalitu.

 

Konkrétne výstupy projektu:

Vypracované materiály a metodiky pre získanie akreditácií v súlade so znením zákona o akreditácii č. 386/1997 Z. z.

Vypracované formálne kritériá a štruktúry vzdelávacích programov

 • Vypracovaná modulová štruktúry programov;
 • Vytvorená špecifikácia cieľovej skupiny;
 • Vypracovaný profil absolventa/absolventky;
 • Vypracované podporné materiály o odbornej spôsobilosti lektorského tímu   a komplexného profilu školiacej expertky/-ta ( špecializácia expertiek a garancia tematických okruhov)

 Vypracovaná obsahová náplň a metodiky:

 • Vypracovaný metodický manuál rodového vzdelávania;
 • Vytvorené pracovné listy pre účastníčky a účastníkov vzdelávania;
 • Vytvorené študijné materiály;
 • Rozpracované  jednotlivé okruhy tém tréningov a ich hodinovej dotácie;
 • Vypracované učebné plány a učebné osnovy všetkých troch programov;
 • Stanovené kritériá pre úspešné absolvovanie vzdelávania (konkretizovaná forma obsahu záverečnej skúšky)

Štandardizácia systému kvality rodových tréningov

 • Zorganizované Diskusné okrúhle stoly expertiek a expertov z MVO. Výsledky diskusie budú publikované na web stránke organizácie a budú slúžiť ako podporný materiál pre vypracovanie produktov 3.2.2. a 3.2.3.
 • Vytvorený a vydaný prvý Etický kódex rodových tréningov v SR
 • Vypracovaná  a vydaná informačná publikácia „Štandardy kvality rodového vzdelávania pre úspešnú implementáciu RR“.

Predpokladáme, že výsledkom projektu bude integrácia rodového hľadiska do výučby ľudských práv (konkrétne do vedomostnej stredoškolskej súťaže Olympiáda ľudských práv) prostredníctvom vzdelávania v rodovej oblasti. Keďže rodová rovnosť je vedomostnou oblasťou, nie je možné naštartovať pozitívne zmeny bez vzdelávacích aktivít. Keďže expertky nášho združenia majú dostatočnú prax s realizáciou rodových tréningov pre rôzne skupiny, rozhodli sme sa uplatniť vzdelávanie ako jednu z aktivít, ktorá by prispela k zvýšeniu vedomostí o rodovej rovnosti. V záujme maximalizovať efektivitu rodového vzdelávania sme vytypovali ako najvhodnejšie skupiny účastníkov a účastníčok rodového tréningu pre implementáciu rodových východísk do vzdelávania v oblasti ľudských práv koordinátorov a koordinátorky OĽP.

 

Konkrétne výstupy:

 • Vypracovaný, zrealizovaný a vyhodnotený dotazník identifikácie potrieb účastníčok a účastníkov tréningu;
 • Vypracovaná interná analýza o doterajšej  realizácii OĽP z rodového hľadiska.
 • Vypracovaná štruktúra a stavba 4 vzdelávacích modulov rodových tréningov.
 • Vypracované handouty pre každý cyklus tréningu.
 • Zrealizovaný Rodový tréning.
 • Poskytnuté odborné konzultácie pre predstaviteľky a predstaviteľov (tvorkyne a tvorcov) OĽP podľa ich individuálnych potrieb.

 

Udržateľnosť projektu

Keďže sa projekt sústreďuje na efektívnejšie uplatňovanie rodovej rovnosti do praxe prostredníctvom kvalitného vzdelávania, všetky výstupy projektu bude možné využívať aj po ukončení projektu: na jednej strane sa výstupy môžu stať základom pre ďalšie podobne zamerané projekty, na strane druhej môžu slúžiť ako strategická základňa, ako informačná báza (vydané publikácie) pre všetky aktérky/aktérov, ktorí budú participovať na riešení rodovej nerovnosti prostredníctvom kvalitného vzdelávania, vychádzajúceho z ľudskoprávnych východísk.

Skvalitnenie vzdelávacích produktov našej organizácie prostredníctvom akreditácie bude  z dlhodobého hľadiska prínosom nielen pre predpokladaných absolventov a absolventky v zmysle ukončenia vzdelávania s udelenými certifikátmi, ale aj pre samotnú organizáciu. Organizácia bude v dlhodobom horizonte schopná šíriť svoje „know-how“ v podobe vyškolených, certifikovaných rodových expertiek a expertov.

Predpokladáme, že vďaka možnosti získania certifikátov sa v budúcnosti zvýši počet uchádzačok a uchádzačov o rodové vzdelávanie, čo sa samozrejme premietne do konkrétnej praxe – čím viac ľudí bude mať relevantné vzdelanie v rodovej oblasti, tým viac sa zvyšuje šanca jej uplatňovania v každodennej praxi.

Hĺbkovým tréningom krajských koordinátoriek a koordinátorovou Olympiády ľudských práv sa výrazne zvýši udržateľnosť projektu a to viacerými spôsobmi:

1. Predpokladáme, že po realizácii rodového tréningu bude táto cieľová skupina schopná integrovať rodovo citlivé východiská nielen do konkrétneho ročníka súťaže, ale aj do všetkých ďalších a môžu sa tak stať významnými nositeľmi zmeny vo vnímaní rodového aspektu všeobecných ľudských práv, t.j. budú pôsobiť ako multiplikátorky a multiplikátori.

2. Keďže koordinátorky a koordinátori zároveň pracujú ako pedagógovia na stredných školách, budú môcť aplikovať rodové východiská aj do procesov výučby na stredných školách.

3. Zakomponovanie rodových východísk do procesu vzdelávania v oblasti ľudských práv pomôže zvýšiť možnosti riešenia viacnásobnej diskriminácie viacerých diskriminovaných skupín.

 

Uložiť