Projekt: Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe

Možnosť voľby realizuje projekt  s názvom Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť vymáhateľnosť, ochranu a uplatňovanie ĽP, najmä žien a detí, prostredníctvom zlepšenia implementácie ĽP dohovorov do praxe (s dôrazom na Istanbulský  dohovor, CEDAW,CRC).

Špecifické ciele:

  • Posilniť vedomosti pomáhajúcich profesií o ĽP dohovoroch tak, aby dokázali riešiť situáciu žien vystavených násiliu a ich detí v zmysle ĽP štandardov
  • Posilniť vzdelanosť pedagogických profesií a študentov/študentiek pedagogiky o ĽP dohovoroch s cieľom aplikovať ich v práci s mladými ľuďmi
  • Prispieť k prehĺbeniu odbornej argumentácie týkajúcej sa ochrany práv detí a žien v podmienkach násilia .

Projekt Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Adriana Mesochoritisová. 

« z 2 »

Uložiť