Banka informácií o CEDAW-e

Jedným z najvýznamnejších nástrojov ochrany ľudských práv žien a rodovej rovnosti je Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho Opčný protokol (OP).

Banka informácií o CEDAW-e obsahuje unikátne materiály o CEDAW-e pre rôzne cieľové skupiny. Pre verejnosť, mladých ľudí, pedagógov a pedagogičky, pre MVO. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť, povedomie, vzdelanosť o ľudských právach žien a rodovej rovnosti v SR, najmä o CEDAW-e a OP a taktiež zvýšiť možnosti uplatnenia ľudských práv žien a rodovej rovnosti v praxi prostredníctvom CEDAW-u a OP

Banka informácií o CEDAW-e vznikla v rámci projektu CEDAW ako nástroj zmeny

⬇️

CEDAW pre mladých ľudí a pre pedagogičky a pedagógov k výučbe ľudských práv:

Bulletin o CEDAW-e pre študentov a študentky ZŠ a SŠ

CEDAW pre verejnosť:

Bulletin o CEDAW-e pre verejnosť

CEDAW pre MVO a inštitúcie

Právna analýza k CEDAW-u (vytvorená argumentačná právna báza pre využívanie dočasných vyrovnávacích opatrení v súlade s článkom 4, odsekom 1 Dohovoru a jeho Všeobecné odporúčanie č. 25,  pre advokačné aktivity, ktorých cieľom je presadenie DVO ako významnej stratégie pre uplatnenie ľudských práv žien a rodovej rovnosti v praxi. )

Dočasné osobitné opatrenia v oblasti politickej participácie žien podľa Medzinárodného dohovoru na odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien

Preklady odborných materiálov a publikácií o CEDAW-e:

Metodológia. Správa o postupe pri nadviazaní na odporúčania výboru

Národné parlamenty a Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

Naše práva sú záväzné

Nové smernice pre podávanie správ k ľudskoprávnym dohovorom. Príležitosti pre ženské ľudskoprávne organizácie

Povaha a rozsah Dohovoru

Príprava tieňových správ pre CEDAW Výbor

Tieňová správa k CEDAW 2008

Vyhlásenie Výboru pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien o vzťahu k mimovládnym organizáciám

Celé znenie CEDAW-u

Opčný protokol CEDAW

Videá o CEDAW-e (preklady)

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.  Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.

Lajkujte a zdieľajte:)