Otvorený list predsedovi vlády a ministrovi zdravotníctva

Vážený pán predseda vlády,vážený pán minister zdravotníctva,

obraciame sa na Vás vo veci schválenia Národného programu sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktorý bol odsunutý z rokovania vláda „na neurčito“.

Ako mimovládne organizácie, pracujúce v oblasti ľudských práv, rodovej rovnosti, ale i iných tém, a ako slobodní občania a občianky tejto krajiny chceme touto cestou podporiť prijatie tohto strategicky dôležitého dokumentu. Pretože poznáme verejne prezentovaný odpor zo strany najvyšších predstaviteľov cirkvi a niektorých organizácií, chceme zdôrazniť, že hoci aj medzi nami je množstvo veriacich a vážime si prácu cirkví v oblasti charity a ďalších oblastiach, nemôžeme s týmto odmietavým stanoviskom súhlasiť a vyhlasujeme, že nezastupujú všetky mimovládne organizáce.

Zdôrazňujeme, že ide o program riešiaci otázku zdravia, a nie demografie; na zlepšenie populačného vývoja je potrebné prijať iné kroky, ako je zlepšenie sociálneho postavenia mladých rodín či zabezpečenie dostupných služieb starostlivosti pre deti pracujúcich matiek.

Reprodukčné zdravie je mimoriadne dôležité najmä pre ženy, ktorých sa zlepšenie týchto služieb priamo týka. Preto tento dokument považujeme aj za krok k napĺňaniu Programového vyhlásenia vlády v oblasti rodovej rovnosti. Rovnako starostlivosť o sexuálne zdravie, najmä s dôrazom na mládež a znevýhodnené skupiny obyvateľstva, predstavuje dôležitú zdravotnícku agendu, bez naplnenia ktorej nie je možné zabezpečiť zdravotný štandard obyvateľstva zodpovedajúci úrovni krajín EÚ. Rastúce nebezpečenstvo nákazy HIV/AIDS je reálne a bolo by nezodpovedné voči mladým ľuďom zamlčať informácie, ktoré im doslova môžu zachrániť život. Prevencia pohlavne prenosných chorôb a nežiaduceho tehotenstva sú základné atribúty moderného zdravotníctva, presadzované vo všetkých vyspelých krajinách sveta. Veríme, že Slovensko medzi ne patrí.

Vážený pán predseda vlády,
vážený pán minister zdravotníctva,

dúfame, že ako predstavitelia vlády krajiny, ktorá podľa ústavy nie je viazaná na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo, prijmete Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia v predkladanom znení ako program založený na občianskom princípe. 

Považujte tento list za list otvorený.

S úctou

Možnosť voľby

Lajkujte a zdieľajte:)