Stanovisko RV SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k ratifikácii Istanbulského dohovoru Slovenskou republikou

Stanovisko členov a členiek za občiansku spoločnosť

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej výborov k ratifikácii Istanbulského dohovoru Slovenskou republikou

Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad tým, že na Slovensku sa otázky fundamentálnych ľudských práv vrátane ochrany žien a ďalších ohrozených skupín pred násilím, pravidelne stávajú témou negatívnych stranícko-politických a ideologických kampaní.

Zásadne odmietame výzvy predsedu NR SR a vysokých predstaviteľov cirkví, ktoré požadujú stiahnutie podpisu Slovenskej republiky pod Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Stiahnutie podpisu demokratického štátu pod ľudskoprávnym dohovorom, ktorý podpísalo 45 európskych štátov, by bol bezprecedentný akt spochybňujúci európske smerovanie našej krajiny, nastúpené po roku 1989.

Vyjadrujeme presvedčenie, že vláda SR a jej predseda by sa takýmto výzvam mali postaviť a nie ustupovať im. Násilie páchané na ženách je najzávažnejším porušením práv žien. Ak vo vláde neexistuje politická vôľa, aby po podpise, ktorý sa uskutočnil v máji 2011, predložila dohovor na ratifikáciu, je to poľutovaniahodná politická realita. Odráža hlboké nepochopenie jednej z kľúčových úloh demokratického štátu – ochrany a podpory ľudských práv. Nemôžeme súhlasiť ani s tým, aby predseda vlády odmietanie ratifikácie dohovoru využíval na vyvolávanie negatívnych nálad proti migrujúcim ľuďom a ľuďom na úteku a spochybňoval, že problém násilia na ženách sa výsostne týka aj Slovenska a „našej“ kultúry. Nemôžeme súhlasiť s vyvolávaním negatívnych nálad proti ďalším menšinám, najmä voči právam LGBTI ľudí na základe zavádzajúceho výkladu ustanovení dohovoru, ktoré sú údajne v rozpore s Ústavou SR.

Vyzývame predsedu vlády SR, aby sa ako premiér demokratickej krajiny dôrazne postavil proti všetkým snahám diskreditovať takú dôležitú ľudskoprávnu zmluvu, akou je Istanbulský dohovor. Zároveň žiadame, aby bezodkladne začal s realizáciou krokov, ktoré povedú k tomu, aby verejnosť dostala odborne fundované informácie o Istanbulskom dohovore v zmysle ľudskoprávnych východísk a aby verejne odmietol všetky jeho zavádzajúce výklady.

  1. februára 2018 ⬇️

Členky a členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť a jej výborov

Martin Bútora, člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Peter Guráň, člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, podpredseda Výboru pre deti a mládež

Dagmar Horná, členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Martin Macko, člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Adriana Mesochoritisová, členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť

Silvia Miháliková, členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Laco Oravec, člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Kálmán Petőcz, podpredseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za občiansku spoločnosť

Marcel Zajac, člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Martina Bamburáková, členka Výboru pre rodovú rovnosť

Edit Bauer, členka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, expertka EIGE

Andrea Cox, členka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

Oľga Dašková, členka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Daniela Drobná, členka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu k ľudským právam a rozvojového vzdelávania

Katarína Farkašová, členka Výboru pre rodovú rovnosť

Karin Jureková, členka Výboru pre rodovú rovnosť

Jana Kadlečíková, členka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

Július Kolenič, člen Výboru pre práva LGBTI ľudí

Romina Kollárik, členka Výboru pre práva LGBTI ľudí

Lýdia Koňáková, členka Výboru pre rodovú rovnosť

Andrej Kuruc, člen Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu k ľudským právam a rozvojového vzdelávania

Zuzana Magurová, členka Výboru pre rodovú rovnosť

Katarína Minarovičová, členka Výboru pre rodovú rovnosť

Lucia Mokrá, členka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu k ľudským právam a rozvojového vzdelávania

Ján Orlovský, člen Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

Alexandra Ostertágová, členka Výboru pre rodovú rovnosť

Viera Petrášová, členka Výboru pre rodovú rovnosť

Milan Pilip, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Zuzana Števulová, členka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

Tibor Tóth, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Peter Varga, člen Výboru pre práva LGBTI ľudí

Magda Vášáryová, členka Výboru pre rodovú rovnosť

Michal Vašečka, člen Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, zástupca SR v Európskej komisii proti rasizmu a intolerancii (ECRI)

Jana Zezulová, členka Výboru pre práva LGBTI ľudí

Predstaviteľky a predstavitelia iných mimovládnych organizácií a akademickej sféry

Šarlota Pufflerová, Občan, demokracia a zodpovednosť

Soňa Szomolányi, politologička

Helena Tužinská, etnologička

Tatiana Brnová, Žena v tiesni

 

 

 

Lajkujte a zdieľajte:)