Opakovaný pokus obmedziť bezpečné interrupcie

Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti je nebezpečným pokusom, ktorý sa snaží obmedziť právo žien na včasnú a bezpečnú interrupciu. Po neúspešných snahách o širšiu ochranu plodu sa skupiny a jednotlivci, ktorí presadzujú zákaz interrupcií, usilujú obmedziť prístup žien k interrupciám. Robia tak pod rúškom presadzovania práva žien na informácie a obhajoby ich záujmov. Návrh predstavuje zmenu v taktike týchto skupín a jednotlivcov po neúspechu ich podania na ústavnom súde v roku 2001, ktorým tiež chceli obmedziť prístup žien k interrupciám. O novom návrhu bude Národná rada SR hlasovať na terajšej schôdzi.

Lajkujte a zdieľajte:)

Zhrnutie najzávažnejších problémov návrhu novely

Návrh poslankyne Muškovej a poslanca Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (parl. tlač 1030) je nebezpečným pokusom, ktorý sa pod rúškom presadzovania práva žien na informácie snaží obmedziť ich právo na včasnú a bezpečnú interrupciu. Návrh zákona je pokračovaním neúspešného pokusu obmedziť prístup k interrupciám podaním na ústavnom súde v roku 2001. 

Lajkujte a zdieľajte:)

Volíme Ivetu Radičovú!

Ľudia z mimovládnych organizácií podporujú zvolenie Ivety Radičovej za prezidentku Slovenskej republiky

Iveta Radičová je jedna z nás. Opiera sa o hodnoty demokracie, váži si občanov a občianky, otvorene stojí na ich strane. Robila tak v minulosti a robí tak i teraz. Tieto postoje zdieľame aj my, slobodné občianky a občania rôznych národností a svetonázorov. Ctíme si našu ústavu a hodnoty demokracie považujeme pre fungovanie našej spoločnosti za zásadné. Súčasťou týchto hodnôt je volebné právo pre všetkých ľudí bez rozdielu. Hoci už takmer sto rokov majú volebné právo aj ženy, až dnes máme unikátnu príležitosť zvoliť prvú prezidentku.

My, ľudia z mimovládnych organizácií, si u Ivety Radičovej ceníme jej politickú kultúru, odbornosť a slušnosť. Dôverujeme jej, preto podporujeme jej zvolenie za prezidentku Slovenskej republiky.

Váš podpis môžete pridat na changenete aj vy

Lajkujte a zdieľajte:)

Hromadná pripomienka k Národnému akčnému plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

Dvanásť mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti ľudských práv žien predkladá hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 (NAP), ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. MVO považujú tento materiál vo svojej súčasnej podobe za neadekvátny rámec pre efektívne riešenie eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách vo viac ako 40 pripomienkach.

Lajkujte a zdieľajte:)

Program starostlivosti o ženu a matku bude diskriminujúci

Ľudskoprávne mimovládne organizácie vyzvali vládu SR, aby sa vrátila k riešeniu poblematiky ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia prostredníctvom komplexného programového dokumentu. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zrušenie úlohy, ktorou ho vláda SR v roku 2003 zaviazala vypracovať návrh Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia (NPOSRZ). Namiesto zásadného systémového dokumentu mieni ministerstvo riešiť túto problematiku Národným programom starostlivosti o ženu a matku, ktorý považujú mimovládne organizácie Možnosť voľby, Občan a demokracia a Prvé lesbické združenie Museion za nepostačujúci a diskriminačný.

Lajkujte a zdieľajte:)