Vyhlásenie Oz Možnosti voľby k vstupu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu do platnosti

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor) dnes, 1. augusta 2014, nadobudol platnosť. Ide o historický krok v oblasti ochrany ľudských práv v Európe, najmä ľudských práv žien. Tento významný míľnik nám zároveň pripomína, koľko úsilia je ešte potrebné vynaložiť na zlepšeniu situácie žien vystavených násiliu a ostatných ohrozených skupín.

 

Istanbulský dohovor môžeme právom považovať za  najucelenejšiu európsku stratégiu eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Poskytuje množstvo odpovedí na to, akým spôsobom zlepšiť ochranu žien a ďalších obetí domáceho násilia tak, aby mohli žiť svoj život slobodne a dôstojne. Zároveň sa zameriava aj na opatrenia, ktoré by umožnili predchádzať násiliu a znížiť tak hrozivý počet žien žijúcich v násilných vzťahoch. Upriamuje pozornosť na potrebu presadenia rodovej rovnosti ako nevyhnutnej stratégie na zastavenie násilia páchaného na ženách. Zároveň kriminalizuje množstvo konaní, ktoré rodovo podmienené násilie predstavuje, ako je napr. fyzické, psychické, sexuálne násilie, nebezpečné prenasledovanie, sexuálne obťažovanie, manželstvá z donútenia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené umelé prerušenie tehotenstva a násilná sterilizácia.

Ak sa pozriete na dostupné údaje, môžete lepšie pochopiť naliehavosť situácie (Agentúra Európskej únie pre základné práva). Všetky tieto výpovede poukazujú na potrebu rezolútnejšieho konania v boji proti násilia páchanému na ženách a domácemu násiliu z perspektívy žien násiliu vystavených.

Dohovor doposiaľ  podpísalo 22 krajín a 14 ho aj ratifikovalo. V nadchádzajúcom období preto stojí pred európskymi krajinami veľká výzva. A tou je účinné zavedenie dohovoru do praxe.

Slovenská republika podpísala dohovor 11.mája 2011 a vyjadrila politickú vôľu ho ratifikovať a účinne implementovať. Podliehajúc ideologickým tlakom zo strany časti konzervatívnej verejnosti však jeho ratifikáciu odložila na rok 2016. Znamená to, že ženy, deti a ostatné ohrozené skupiny budú musieť na zefektívnenie ochrany svojich životov čakať dlhšie.

Mimovládna organizácia Možnosť voľby, spoločne s ďalšími, sa bude aj naďalej snažiť zmeniť túto nepriaznivú situáciu a podnikať všetky kroky, ktoré by ratifikáciu a následnú implementáciu dohovoru urýchlili .

Sme presvedčené a presvedčení, že podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemuprispeje k zlepšeniu vymáhateľnosti ľudských práv žien, najmä práv žien vystavených násiliu.

Možnosť voľby v súčasnosti realizuje projekt ” Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

 

Lajkujte a zdieľajte:)