List iniciatívy All of us

Vážený predseda NR SR Boris Kollár,
Vážené poslankyne a poslanci NR SR,
Vážené kolegyne a kolegovia.

My, poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, sa na Vás obraciame týmto listom, aby sme vyjadrili hlboké znepokojenie nad Návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám z 31. augusta 2021 (parlamentná tlač č. 665), o ktorom aktuálne rokuje slovenský parlament. Predložený návrh zákona obsahuje niekoľko úprav, ktoré by v prípade prijatia ohrozili prístup žien k bezpečnej a legálnej interrupčnej starostlivosti i medicínsky presným a nezaujatým informáciám o interrupciách, a tým by podkopali reprodukčné zdravie a práva žien.

Sme hlboko znepokojené a znepokojení, že zákon navrhuje predĺžiť povinnú čakaciu dobu pred vykonaním interrupcie na požiadanie z aktuálnych 48 na 96 hodín, a zároveň rozšíriť túto povinnosť na všetky interrupcie s výnimkou situácie, keď ide o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy. Povinné čakacie doby spochybňujú rozhodovacie schopnosti žien a obmedzujú ich právo na rešpektovanie autonómneho rozhodovania v oblasti reprodukčného zdravia, neberú ohľad na individuálne potreby a perspektívy tehotných žien, zvyšujú finančné a osobné náklady spojené s podstúpením interrupcie a ženám môžu spôsobiť psychickú ujmu. Povinné čakacie lehoty môžu navyše viesť k odďaľovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti, následnému obmedzeniu prístupu k bezpečnej a legálnej interrupcii, a teda v konečnom dôsledku k ohrozeniu zdravia a životov žien.

Vážne nás znepokojuje aj návrh zakázať tzv. „reklamu na potrebu alebo dostupnosť“ interrupcií. Tento zákaz by obmedzil prístup žien k vedecky podloženým informáciám o interrupčnej starostlivosti a pôsobil by paralyzujúco na poskytovateľov a poskytovateľky zdravotnej starostlivosti.

Hlboké starosti v nás vyvolala aj požiadavka, aby ženy žiadajúce o interrupciu uvádzali dôvody, prečo sa pre tento zákrok rozhodli, a aby tieto informácie boli ďalej sprostredkované Národnému centru zdravotníckych informácií. Táto požiadavka by mohla ženy odradiť od vyhľadania zdravotnej starostlivosti v rámci oficiálneho systému zdravotníctva, a zároveň by viedla k porušenia ich práva na súkromie.

Ľudskoprávne mechanizmy OSN opakovane vyzvali SR, aby odstránila prekážky v prístupe k bezpečným a legálnym interrupciám vrátane povinných čakacích dôb a povinného a zaujatého poradenstva, resp. poučenia. OSN zároveň Slovenskú republiku vyzvala, aby zabezpečila, že ženy, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, budú mať prístup k nezaujatým a medicínsky presným informáciám a že počas celého procesu bude zabezpečené ich právo na súkromie. Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva výslovne vyzval štátne orgány SR, aby sa zdržali akéhokoľvek zhoršovania (retrogresie) podmienok v súvislosti s právami žien na sexuálne a reprodukčné zdravie.

Opatrenia a zákony, ktoré obmedzujú ľudské práva žien, sú v príkrom rozpore s hodnotami EÚ, medzi ktoré patrí aj rodová rovnosť, preto nás ako poslancov a poslankyne EP hlboko znepokojujú. Včasný a bezproblémový prístup k interrupčnej starostlivosti a rešpekt voči autonómnym rozhodnutiam žien v oblasti ich reprodukčného zdravia je kľúčovým prvkom ochrany ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

Vážne nás znepokojuje aj skutočnosť, že tento návrh zákona je jedným z mnohých pokusov v NR SR o obmedzenie reprodukčných práv za uplynulé roky.

Úctivo preto žiadame poslankyne a poslancov NR SR, aby odmietli legislatívne návrhy obmedzujúce prístup k interrupčnej starostlivosti, a aby sa zdržali ďalších pokusov obmedzovať a porušovať reprodukčné práva žien na Slovensku.

S pozdravom,

Terry Reintke, Koordinátorka programu All of Us (My všetky) za frakciu Zelení/EFA, poslankyňa EP

Malin Björk, Koordinátorka programu All of Us (My všetky) za frakciu GUE/NGL, poslankyňa EP

Mariai Noichl, Koordinátorka programu All of Us (My všetky) za frakciu S & D, poslankyňa EP

Ernest Urtasun, Koordinátor programu All of Us (My všetky) za frakciu Zelení/EFA, poslanec EP

María Eugenia Rodríguez Palop, Koordinátorka programu All of Us (My všetky) za frakciu GUE/NGL, poslankyňa EP

Chrysoula Zacharopoulou, Koordinátorka programu All of Us (My všetky) za frakciu RENEW EUROPE, poslankyňa EP

Monika Beňová, Vedúca slovenskej delegácie vo frakcii S & D, poslankyňa EP

 

V kópii:

Eduard Heger, predseda vlády SR

Ivan Korčok, minister zahraničných vecí SR