Seminár: Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru

V pondelok, 19.decembra 2016 sme organizovali seminár spojený s odbornou diskusiou na tému: „Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: prečo je Istanbulský dohovor dôležitým nástrojom ochrany a podpory ľudských práv žien a detí“.

Na seminári predstavili svoje prezentácie a diskutovali:

Adriana Mesochoritisová (politologička, odborníčka v oblasti ľudských práv žien, Možnosť voľby, členka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)

Zuzana Magurová (právnička, odborníčka v oblasti ľudských práv žien, Možnosť voľby, Ústav štátu a práva SAV)

Peter Guráň (sociológ, odborník v oblasti ľudských práv detí, člen Výboru OSN pre práva dieťaťa)

 

« 1 z 5 »

Diskutovali sme o tom ako efektívne a čo najadekvátnejšie v podmienkach SR zabezpečiť  ľudsko-právny, rodovo citlivý a koordinovaný prístup k ochrane práv žien a detí (a najmä k zaisteniu ich bezpečia) v podmienkach násilia páchaného na ženách.

Chceme sa vám aj touto cestou poďakovať za účasť a podnetnú diskusiu. Tešíme na ďalšie stretnutia s vami

Seminár “Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: prečo je Istanbulský dohovor dôležitím nástrojom ochrany a podpory ľudských práv žien” sa uskutočnil v rámci projektu Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby. Teda my

« 1 z 2 »

 

Lajkujte a zdieľajte:)