ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Online diskusia

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Online diskusia

 

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje za účelom uskutočnenia online diskusie o zmysle Usmernení SZO k reprodukčnej starostlivosti. Z diskusie bude robený zvukový záznam za účelom zverejnenia na stránke Možnosť voľby a prípadného využitia v pripravovanom podcaste.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa nespracovávajú na základe zákonnej povinnosti.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, pracovné zameranie hlavných diskutujúcich, e-mail, prípadne meno účastníkov online diskusie.

 

 1. Dotknuté osoby:

Účastníci diskusie.

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu uskutočnenia online diskusie, následné zverejnenie zvukového záznamu sa bude spracúvať po dobu slnenia účelu najviac však po dobu 5 rokov na webovej stránke a 10 rokov v rámci podcastu.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovanie verejnosti prostredníctvom online diskusie a následného zverejnenia zvukového záznamu.

 

 1. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:

Pri spracúvaní osobných údajov na účel online diskusie dochádza k prenosu údajov mimo EHP- USA.

Pri následnom zverejnení zvukového záznamu nedochádza k prenosu údajov mimo EHP.

 

 1. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje budú zverejňované vo forme zvukového záznamu z online diskusie na webovej stránke prevádzkovateľa Možnosť voľby a v pripravovanom podcaste.

 

 1. Príjemcovia:
Tretia strana Právny základ
ZOOM na základe článku 49 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Webová stránka prevádzkovateľa na základe článku 6 ods.1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Podcastová platforma na základe článku 6 ods.1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

 1. Oprávnené subjekty:
Oprávnené subjekty Právny základ
Iný oprávnený subjekt na základe osobitných právnych predpisov, Daňový úrad na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

 1. Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne.