Vyhlásenie členiek Komory za mimovládne neziskové organizácie Výboru pre rodovú rovnosť k zrušeniu dotácií na podporu ľudských práv na rok 2024

Bratislava, 22.02.2024

My, členky zastupujúce mimovládne organizácie vo Výbore pre rodovú rovnosť, vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti, ktorým dňa 19.02.2024 zrušilo prerozdeľovanie Dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2024.

Stalo sa tak náhle a bez diskusie s poradnými orgánmi vlády v oblasti ľudských práv, ľudskoprávnymi mimovládnymi organizáciami či nezávislými inštitúciami na ochranu ľudských práv a ostatnej odbornej a občianskej obce. Je poľutovaniahodné, že týmto došlo k zrušeniu jedinej štátnej výzvy špecificky zameranej na ochranu ľudských práv a predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie. A to práve v dobe, kedy viac ako inokedy potrebujeme v našej krajine podporovať kultúru demokracie, tolerancie, nenásilia a ochraňovať všetky zraniteľné skupiny pred čoraz explicitnejšími nenávistnými prejavmi.⇓

Argument, že prostriedky z dotácie budú presunuté na ochranu obetí násilia neobstojí. Ochranu a pomoc si zaslúžia všetky obyvateľky a obyvatelia našej krajiny vystavení rôznym formám diskriminácie či porušovaniu ľudských práv. Navyše projekty zamerané na predchádzanie diskriminácie a ochranu ľudských práv sú nevyhnutnou podmienkou prevencie aj samotného násilia ako aj iných prejavov diskriminácie. Organizácie a inštitúcie, ktoré mali možnosť čerpať podporu z tejto dotácie zrealizovali množstvo kvalitných a rozmanitých projektov, pričom nimi často nahrádzali nedostatočnú činnosť či chýbajúcu iniciatívu štátu v ochrane ľudských práv. Riešením eliminácie násilie nie je prioritizovanie jednej skupiny zraniteľných ľudí na úkor iných (navyše ak existujú viaceré iné dotačné schémy na ochranu obetí s niekoľkonásobným rozpočtom ako bol vyčlenený na program ochrany ľudských práv). Takéto vyjadrenia iba prispievajú k polarizácii spoločnosti a prehlbovania nepochopenia dôležitosti komplexnosti ochrany ľudských práv a potreby aktívnej občianskej spoločnosti.

My členky Výboru pre rodovú rovnosť preto vyzývame ministra spravodlivosti SR Borisa Suska, aby prehodnotil svoje rozhodnutie a obnovil dotačnú schému na ochranu ľudských práv na rok 2024. Rovnako ho vyzývame, aby začal viesť dialóg so zástupkyňami a zástupcami ľudskoprávnych organizácií a inštitúcií o spôsobe podpory kľúčových princípov demokracie a základných ľudskoprávnych hodnôt, akými sú sloboda, rovnosť, dôstojnosť, spravodlivosť a solidarita.

Kontaktné osoby pre médiá:

Adriana Mesochoritisová, štatutárna zástupkyňa o.z. Možnosť voľby, členka Výboru pre rodovú rovnosť a členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Barbora Holubová, sociologička, členka Výboru pre rodovú rovnosť a členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Užitočné linky:

https://www.employment.gov.sk/sk/vybor-pre-rodovu-rovnost/