Základné informácie o Istanbulskom dohovore

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (známy ako Istanbulský dohovor) je považovaný za  najucelenejšiu európsku stratégiu na odstránenie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že zjednotil a rozšíril ľudsko-právne dokumenty a normy, ktoré boli doposiaľ prijaté v tejto oblasti a priniesol tak komplexnú odpoveď na zastavenie násilia. A práve to z neho robí dokument globálneho významu, nazývaného OSN aj ako „zlatý štandard“.

Základným cieľom Istanbulského dohovoru je „vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia“ s dôrazom na jasné prepojenia medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránením násilia páchaného na ženách. Jeho zámerom je tiež harmonizovať právne normy členských krajín RE a zabezpečiť tak ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe.

Je postavený na štyroch pilieroch, tzv. 4 P: Prevention (Prevencia), Protection (Ochrana), Prosecution (Stíhanie), integrated Policies (Integrovaná politika), a v rámci každej z týchto oblastí prináša veľmi konkrétne opatrenia na zlepšenie ochrany žien tak, aby mohli žiť svoj život slobodne, dôstojne a bez hrozby násilia. Zároveň sa zameriava na opatrenia, ktoré by umožnili násiliu predchádzať a znížiť tak hrozivý počet žien a dievčat vystavených rôznym formám násilia. Ak by bol tento dohovor v našej krajine ratifikovaný a následne dôsledne implementovaný, mohol by priniesť zásadný prelom v ochrane žien vystavených násiliu a ich detí pred násilím.

Slovenská republika, ako jedna z prvých krajín Rady Európy podpísala Istanbulský dohovor 11.mája 2011. Následne politickí predstavitelia SR niekoľkokrát oficiálne deklarovali na národnej i medzinárodnej úrovni, že dohovor bude ratifikovaný do konca roka 2013. Podliehajúc ideologickým tlakom zo strany časti konzervatívnej verejnosti však jeho ratifikáciu odložili na rok 2016 ( najnovšie, v roku 2017, bez uvedenia termínu). To znamená, že ženy, deti a ostatné ohrozené skupiny budú musieť na zefektívnenie ochrany svojich života čakať omnoho dlhšie. Mimovládna organizácia Možnosť voľby sa snaží meniť túto nepriaznivú situáciu a podnikať všetky kroky, ktoré by ratifikáciu a následnú implementáciu dohovoru urýchlili .

Možnosť voľby realizovala projekt Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu 

 Píše Adriana Mesochoritisová. Autorka je politologička a ľudskoprávna aktivistka z Možnosti voľby