Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi (čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)

DOLOŽKA PREDNOSTI medzinárodnej zmluvy pred zákonmi (čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)

  1. Gestor zmluvy:
  2. Názov zmluvy: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia
  3. Účel a predmet zmluvy  a jej úprava v legislatíve Slovenskej republiky:

Účelom navrhovanej zmluvy je úprava podmienok a rozsahu uplatnenia práva na výhradu svedomia, ako aj zriadenie osobitnej Spoločnej komisie za účelom zabezpečenia vykonávania tejto Zmluvy.

Uplatnenie práva na výhradu svedomia je v slovenskom právnom poriadku v zmysle definície Zmluvy výslovne upravené vo vzťahu k možnosti odmietnutia vykonania (povinnej) vojenskej služby na základe článku 25 Ústavy SR a zákona č. 207/1995 Z.z. o civilnej službe a rešpektované v rámci trestného procesu, kde je povinnosti prekazenia (§ 167 Trestného zákona) alebo oznámenia trestného činu (§ 168 Trestného zákona) zbavená osoba, ktorá by jej splnením porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie jej zverenej pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou povinnosťou. Tieto osoby majú podľa § 100 ods. 3 Trestného poriadku právo odoprieť výpoveď ako svedok.

S predmetom Zmluvy však jednoznačne súvisí právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (článok 24 Ústavy SR) v spojitosti s čl. 12 ods. 1, 2, 4 a čl. 2 ods. 3 Ústavy SR. Uplatnenie výhrady svedomia je preto základným právom, ktoré logicky vyplýva z realizácie práva na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery.

  1. Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb:

Navrhovaná Zmluva neobsahuje priamu úpravu práv a/alebo povinností fyzických alebo právnických osôb.

  1. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky):

Zmluva na účely čl. 7 ods. 4 Ústavy SR sa charakterizuje ako „medzinárodná zmluva o ľudských právach a základných slobodách“, pretože jej predmetom je priamo problematika uplatnenia základného ľudského práva – slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery podľa čl. 24 a 25 ods. 2 Ústavy SR, ktorého obsahom je aj možnosť uplatnenia výhrady svedomia.

  1. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi):

Zmluva sa na účely čl. 7 ods. 5 Ústavy SR charakterizuje ako „medzinárodná zmluva o ľudských právach a základných slobodách“, pretože jej predmetom úpravy sú priamo ľudské práva a základné slobody podľa čl. 24 a 25 ods. 2 Ústavy SR.

Vzhľadom na charakter Zmluvy, ako aj na skutočnosť, že podľa § 144 ods. 1 Ústavy SR je sudca viazaný iba medzinárodnými zmluvami podľa jej článku 7 ods. 2 a čl. 7 ods. 5, riadne vykonávanie Zmluvy v podmienkach Slovenskej republiky vyžaduje, aby bola Zmluva klasifikovaná ako medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonom.

  1. Dopady prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok (uvedú sa právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka; potreba ich zrušenia alebo adaptácie z dôvodu ich duplicity):

Vzhľadom na prednostný charakter zmluvy pred zákonmi nie je potrebné odstraňovať duplicitu.

Možnosť uplatnenia výhrady svedomia sa nachádza v nasledujúcich právnych predpisoch:

zákon. č. 207/1995 Z.z. o civilnej službe,

Trestný zákon (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov) – §§ 167 ods. 4 a 168 ods. 3;

restný poriadok (zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom v znení neskorších predpisov) – § 100 ods. 2.

Zmluva bude mať dopad na aplikáciu právnych predpisov najmä v nasledujúcich oblastiach:

činnosť v ozbrojených zložkách a ozbrojených zboroch:

zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže;

zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov;

zákon č. 370/1997 o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z.z.;

zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 319/1999.

zdravotnícka činnosť:

zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších právnych predpisov;

zákon č. 596/2002 Z.z. o ochrane zdravia ľudí;

zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov;

zákon č. 311/2002 Z.z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek;

výchovno-vzdelávacia činnosť, veda a výskum, retransmisia:

zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl;

zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii;

zákon č. 132/2002 Z.z. o vede a technike;

súdna rozhodovacia činnosť a poskytovanie právnych služieb:

zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch,

zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a justičných čakateľoch;

zákon č. 132/1990 Zb. o advokácii;

zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti;

pracovno-právne a osobitné služobné vzťahy:

Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z.z. ;

zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe;

zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe;

zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov;

zákon č. 282/1998 o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

 

Lajkujte a zdieľajte:)