Hromadná pripomienka k Národnému akčnému plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

Dvanásť mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti ľudských práv žien predkladá hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 (NAP), ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. MVO považujú tento materiál vo svojej súčasnej podobe za neadekvátny rámec pre efektívne riešenie eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách vo viac ako 40 pripomienkach.Pripomienkovaním sa MVO snažia dosiahnuť, aby sa do materiálu doplnili dôležité zmeny, ktoré by priniesli systémové a dlhodobé riešenia situácie žien vystavených násiliu a ich detí. Navrhujú napríklad novelizáciu zákona o policajnom zbore, ktorou by sa predĺžila súčasná 48-hodinová lehota na vykázanie násilnej osoby zo spoločného obydlia. Doterajšie skúsenosti MVO pracujúcich v oblasti ochrany práv žien vystavených násiliu totiž jasne ukazujú, že súčasné ustanovenie neprispieva k ochrane žien pred násilným partnerom, pretože im neposkytuje dostatočný čas na realizáciu konkrétnych krokov potrebných na zaistenie bezpečia. MVO sa svojimi pripomienkami snažia aj o zlepšenie služieb prostredníctvom vzdelávania všetkých zainteresovaných profesií (polícia, sociálne pracovníčky, lekárky/lekári, psychológovia/psychologičky a pod.). Práve nedostatok vedomostí o násilí páchanom na ženách zo strany týchto profesií vytvára situácie, kedy sa ženám namiesto poskytnutia pomoci dostáva odmietnutie a nepochopenie. Na účinné riešenie násilia je potrebná aj adekvátna prevencia. Tá musí byť sprevádzaná aj aktívnou a zodpovednou účasťou médií. Dôležitý vplyv médií na formovanie verejnej mienky z nich robí jeden z najvplyvnejších nástrojov na scitlivovanie verejnosti, elimináciu stereotypného vnímania mužskosti a ženskosti a na propagáciu nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách. Problémom však je, že médiá často zobrazujú násilie páchané na ženách necitlivým spôsobom a šíria množstvo rodovo stereotypných predstáv o mužskosti a ženskosti. MVO preto navrhujú legislatívne zmeny, prostredníctvom ktorých by bolo možné dosiahnuť, aby verejnoprávne médiá mali povinnosť prezentovať princíp nulovej tolerancie k násiliu a princíp rodovej rovnosti. Vo všetkých svojich pripomienkach MVO vychádzajú z medzinárodných štandardov ochrany ľudských práv žien a zo všeobecných ľudskoprávnych zásad. Hoci MVO predkladali ministerstvu svoje návrhy už v skorších štádiách prípravy tohto programového dokumentu, ministerstvo ich väčšinou nezohľadnilo. MVO veria, že ministerstvo akceptovaním týchto pripomienok vyšle verejnosti signál o tom, že svoje zodpovednosti v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien berie vážne. Hromadnú pripomienku predkladajú: Možnosť voľby, Záujmové združenie žien Fenestra, Občan a demokracia, Pro Familia, Prvé lesbické združenie Museion, Queer Leaders Forum, Záujmové združenie žien Aspekt, EsFem, Nadácia Milana Šimečku, Žena v tiesni, Centrum rodový štúdií, Slovensko-český ženský fond Veľkým problémom je tiež nedostatok finančne dostupných služieb pre ženy zažívajúce násilie, ako aj ich nedostatočná kvalita. Ani tieto fakty nie sú v návrhu ministerstva dostatočne zohľadnené. V hromadnej pripomienke preto MVO navrhujú množstvo praktických opatrení na zabezpečenie kvalitných a profesionálnych služieb pre ženy vystavené násiliu a ich dostatočné finančné zabezpečenie. MVO tiež považujú za nevyhnutné, aby sa ženám vystaveným násiliu sprístupnilo aj bezplatné právne poradenstvo a aby sa s omnoho väčším dôrazom riešil problém, že ženy vystavené násiliu sú v jeho dôsledku často vystavené chudobe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Website