Otvorený list Národnej rade SR

Národná rada SR

Nám. A. Dubčeka 1

812 80 Bratislava

Bratislava, 23. 5. 2018

 

Vážení poslanci a poslankyne  Národnej rady Slovenskej republiky,

obraciame sa na vás v súvislosti s návrhom poslancov Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Milana UHRÍKA a Stanislava DROBNÉHO na prijatie  zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov (tlač 961). Vyzývame vás, aby ste hlasovali proti tomuto fašistickému návrhu zákona a teraz a ani v budúcnosti nepripustili obmedzovanie práv žien a kontrolovanie ich životov prostredníctvom reštrikcií v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva.

Ženy majú právo rozhodovať sa o počte a čase narodenia svojich detí a majú právo na prístup k prostriedkom, ktoré toto rozhodovanie umožňujú. Súčasný návrh je ostrým zásahom do ich osobnej integrity a  ich práva na súkromie, ľudskú dôstojnosť, ako aj osobnú slobodu a vyznanie. Snahy o obmedzenie práva na interrupciu dehonestujú ženy, pretože vychádzajú z predpokladu, že nie sú schopné robiť zodpovedné a uvážené rozhodnutia o svojom živote a zdraví. ⬇️

Neubližujme pod zámienkou „ochrany života“

Vítame, že na Slovensku počet vykonaných interrupčných zákrokov dlhodobo klesá. Za ostatných dvadsať rokov sa počet umelých prerušení tehotenstva u žien s trvalým pobytom na Slovensku znížil o 71 percent. Tento pokles patrí k najzásadnejším v Európe a dochádza k nemu bez reštrikcií a zákazov. Naopak, zákaz interrupcií vedie k nutnosti podstupovať interrupcie v zahraničí,   k nebezpečným nelegálnym zákrokom a zvýšenej úmrtnosti žien. Interrupcie vykonané v nie bezpečných podmienkach, ku ktorým dochádza najmä v krajinách s prísnymi interrupčnými zákonmi, predstavujú celosvetovo hlavnú príčinu chronických a často nezvrátiteľných zdravotných problémov a vedú k úmrtiu zhruba 80 000 žien ročne (údaje WHO).

Hľadajme cesty k skutočnej ochrane života žien a detí

Ak nám skutočne ide o ochranu života, sústreďme sa na také opatrenia, ktoré podporujú ženy a sú efektívne pri znižovaní počtu interrupcií. Zabezpečme ženám prístup k moderným formám antikoncepcie. Postarajme sa o prístup k nezaujatým informáciám o plánovanom rodičovstve a k objektívnej sexuálnej výchove na školách. Presadzujme opatrenia, ktoré podporujú rodovú rovnosť v oblastiach verejného aj súkromného života. Snažme sa o odstraňovanie diskriminácie žien a o to, aby zodpovednosť za domácnosť a starostlivosť o rodinu nebola výlučne na ich pleciach. Robme kroky, ktoré zlepšia kvalitu sociálnych a zdravotníckych služieb pre ženy a deti. Riešme problém chudoby, ktorej čelia najmä matky samoživiteľky, viacčlenné rodiny či rodiny z marginalizovaných skupín. V neposlednom rade odstráňme prekážky, ktorým už v súčasnosti ženy čelia pri prístupe k interrupciám, ako sú napríklad čakacie lehoty, povinná ohlasovacia povinnosť či poplatky.

Rešpektujme sa

Snahy obmedzovať prístup k interrupciám sú na Slovensku už desaťročia v centre záujmu rôznych skupín. Tieto snahy úplne ignorujú, že základným princípom demokratickej spoločnosti je osobná sloboda všetkých občianok a občanov. Pre ženy je osobná sloboda neoddeliteľne spojená s rozhodovaním sa o ich vlastnom tele, teda i tehotenstve. Súčasná právna úprava interrupcií v zásade rešpektuje túto slobodu, nenúti ženy, aby podstúpili interrupcie, dáva im možnosť zodpovedne sa rozhodnúť. Obmedzenie prístupu k interrupciám by však nútilo ženy konať podľa jedného – nie právneho, ale náboženského – poriadku. To je v rozpore so sekulárnym charakterom Slovenskej republiky, ktorý zakotvuje Ústava SR. Prvý článok ústavy hovorí, že Slovenská republika je demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Aj v súvislosti s tým Ústavný súd SR v roku 2007 rozhodol, že hodnotu nenarodeného ľudského života možno chrániť len do takej miery, aby táto ochrana nespôsobovala zásah do podstaty slobody žien a ich práva na súkromie a v konečnom dôsledku neznamenala uloženie povinnosti, ktorá presahuje ústavný rámec.

Poučme sa z minulosti

Počas fašistického Slovenského štátu bolo jedným z prostriedkov štátnej kontroly obmedzovanie práv žien a zákaz interrupcií zákonom z roku 1941. Aj vtedy sa argumentovalo záchranou národa a ochranou rodiny, teda nacionalistickou populačnou politikou a náboženskými argumentmi. Fašizmus vyžaduje podriadenie sa kolektívnej disciplíne, poriadku a autorite vodcov a usiluje sa o to aj okliešťovaním práv rôznych skupín obyvateľstva vrátane žien. Zákon, ktorý obmedzuje možnosť žien rozhodovať sa o svojom živote a diktuje im jediný návod na život,  nad nimi de facto preberá kontrolu. Je teda fašistický nielen kvôli svojmu spojeniu so stranou, ktorá ho presadzuje, ale najmä kvôli svojmu nebezpečnému obsahu.

Dôverujme ženám

Rozhodnutie o podstúpení interrupcie nie je jednoduché a často ani netušíme, aké okolnosti musia ženy zvažovať a pred akými voľbami stoja. Je neprípustné, aby sa takáto citlivá a výsostne individuálna a intímna situácia, akou je rozhodnutie o pokračovaní alebo nepokračovaní v tehotenstve, stala predmetom štátnej kontroly. Potrebujeme ísť cestou dôvery, podpory a solidarity, a nie zákazov, stigmatizácie a ubližovania.

 

Považujte tento list za otvorený.

 S pozdravom,

Mimovládne organizácie a iniciatívy:

Možnosť voľby

ASPEKT

Občan, demokracia a zodpovednosť

Slovensko-český ženský fond

OZ Odyseus

Platforma žien Slovenska

Portál Ženy v meste

Kapitál – kultúrno-spoločenský mesačník

APART Collective

Konsent

Redakčný kolektív portálu Feminist.fyi

Ženské kruhy – občianske združenie

PRIDE Košice

Sapliq

Glosolália – rodovo orientovaný časopis

Únia materských centier

o.z. ŽENA V TIESNI

PLÁN B, n. o.

OZ HANA

OLYMP, o. z.

Iniciatíva Inakosť

Poradenské Centrum Nádej

Dúhový PRIDE Bratislava

KOTVA n. o. Trebišov

Nomantinels

OZ POMOC RODINE

o.z. TransFúzia

EsFem

Helsinský výbor za ľudské práva na Slovensku

Nadácia otvorenej spoločnosti

Aliancia žien Slovenska

Aliancia žien – Cesta späť

PROGRESFEM, o. z.

QUO VADIS, o. z.

Iniciatíva Povstanie pokračuje

United Colours Of Footbal, antirasistický futbalový festival

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Kundy Crew – feministická umelecká skupina

Divadlo na Vysokej Nohe

Prešovská rozvojová agentúra

Nie v našom meste, platforma, Banská Bystrica

Women Institute Slovakia o. z.

Česká ženská lobby (zastupuje 35 členských organizácií)

proFem

ACORUS

Prostor pro rodinu

Otevřená společnost

ROSA

Manushe

Centrum pre filantropiu n.o.

NKC – gender a věda, Sociologický ústav AV ČR

OZ Antigona

 

Občianky a občania:

Adriana Mesochoritisová, štatutárna zástupkyňa o. z. Možnosť voľby, členka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Zuzana Maďarová, ASPEKT

Janka Debrecéniová, právnička,

Miroslava Bobáková, Slovensko-český ženský fond

Barbora Holubová, sociologička

Jana Cviková, ASPEKT

Jana Juráňová, ASPEKT

Zuzana Pešťanská, Slovensko-český ženský fond

Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť

Ľubica Trubíniová, Občan, demokracia a zodpovednosť

Mariana Szapuová, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Ondrej Prostredník, evanjelický teológ

Iveta Chovancová, štatutárna zástupkyňa OZ Odyseus

Katarína Zavacká, Ústav štátu a práva SAV

Michal Hvorecký, spisovateľ

Lenka Krištofová, Glosolália

Derek Rebro, Glosolália

Dagmar Horná, členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Eva Kramerová, komička

Zuzana Magurová, právnička, členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Silvia Miháliková, Sociologický ústav SAV

Kálmán Petőcz, podpredseda za občiansku spoločnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku

Iveta Škripková, Banská Bystrica

Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti

Jana Mikuš Hanzelová, dramaturgička KC Diera do sveta

Sláva Daubnerová, divadelná režisérka a performerka, P.A.T. občianske združenie

Eva Gatialová, ASPEKT

Lenka Straková, novinárka;

Petra Hüblová, novinárka

Veronika Valkovičová, Kapitál , Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

OZ Brána do života, Bratislava

Barbara Lášticová, sociálna psychologička, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Gabriel Bianchi, psychológ, vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ, prezident európskej siete Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo

Ing. Jana Hodúrová, SZČO, Bratislava

Naďa Lazarová

Daniela Grznárik, manažérka Platformy Žena v podnikaní

Danijela Jerotijević, výskumná pracovníčka

Uršuľa Kovalyk, spisovateľka a principálka Divadla bez domova

Roman Samotný, Queer Slovakia

Boris Chmel, odborník na médiá a PR

Ľubomíra Chmelová, PR manažérka

Magdaléna Janurová, občianka

Kristína Bobeková, občianka

Szilvia Czuczor, výkonná riaditeľka, Stredoeurópska nadácia

Peter Matuščík, podnikateľ

Blanka Nyklová, NKC – Gender a věda

Miloslava Kvasnicová

Sandra Pázmán Tordová, šéfredaktorka časopisu Nota Bene, predsedkyňa správnej rady OZ Proti prúdu

Milan Fico, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Eva Mihočková, novinárka, týždenník Trend

Mária Ďurčíková, sociálna pedagogička

Dorota Holubová, fotografka

Tatiana Brnová, štatutárna zástupkyňa o.z. Žena v tiesni

Paula Jojárt, psychologička

Jana Jablonická-Zezulová, občianka

Petronela Blahovcová, občianka

Martin Fotta, antropológ

Hana Fábry, aktivistka a publicistka

Diana Pruchnerovičová, Dúhový PRIDE Bratislava

Martin Macko, Iniciatíva Inakosť, člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Peter Guráň, člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Júlia Pecková, Banská Bystrica,

Mária Šamajová, Banská Bystrica,

Lívia Pyšná, Banská Bystrica,

Marián Pecko, Banská Bystrica

Mgr. art. Monika Tatarková, Bábkové divadlo na Rázcestí.

Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Katarína Farkašová, riaditeľka

Andrej Kuruc, občan

Martina Sekulová, občianka

R. Kollárik

Christián Havlíček, TransFúzia

Jarmila Filadelfiová, sociologička

Juraj Potocký, občan

Lýdia Koňaková, OZ HANA

Monika Bosá, vysokoškolská pedagogička

Petra Paterová, OZ HANA

Danica Beňa-Adamčíková, OZ HANA

Ingrid Kosová, ľudskoprávna aktivistka

Alexandra Ostertágová

Peter Vittek

Eva Riečanská

Elena Teplanová

Kamil Kandalaft

Oliver Halász

Alena Faragulová

Zdena Faragulová

Matej Šútovec

Miša Ferencová

Alexandra Demetrianová

Silvia Masalová

Marika Kosciuszko

Ondrej Štefák

Juraj Halas, vysokoškolský učiteľ

Matej Vít, hudobník

Robert Mihály

Mirka Grófová

Anna Zemaníková, herečka Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica

Andrea Bučková, aktivistka

Martina Zboroňová, ľudskoprávna aktivistka

Martina Kubániová, novinárka

Dodo Šamaj

Iveta Stromková, riaditeľka, Prešovská rozvojová agentúra

Miroslava Sawiris

Michaela Fedáková, občianka

Sofia Trommlerová, výskumná pracovníčka, Erazmus Univerzita v Rotterdame, Holandsko

Jana Sýkorová, Materske centrum Slniecko v Prievidzi

Ivica Wirghová, občianka

Michaela Tomaníková, University of York, UK

Iris Kopcsayová, novinárka

Lukáš Makovický, politológ

Beáta Hirt, riaditeľka, Komunitná nadácia Zdravé mesto

Eleonóra Fabiánová, predsedníčka správnej rady, Komunitná nadácia Zdravé mesto

Marek Mikuš, výskumník, Max Planck Institute for Social Anthropology

Katarína Rabatinová, občianka

Alžbeta Malejčíková, občianka

Ing. arch Radovan Zelenák

PhDr. Edita Popperová, psychologička

Kristína Vaškorová, občianka

Ing. arch Radovan Zelenák

PhDr. Ľubica Sládeková

Timea Marekova, oddelenie predaja, Hofer KG, Rakusko

Lucia Stano Šalátová

Andrej Findor

PhDr. Edita Popperová, psychologička

Kamila Koza Beňová

Jarmila Androvičová

Soňa Szomolányi, politologička

Daša Malíková, Univerzita Komenského v Bratislave

Roman Džambazovič, sociológ

Oľga Gyárfášova, sociologička

Erika Strapková