Právna analýza expertov Európskej komisie k návrhu zmluvy o výhrade svedomia

Záver expertízy v slovenčine:

V predchádzajúcom rozbore sa zistilo, že návrh zmluvy, ktorú Slovenská republika v súčasnosti zvažuje, môže viesť k tomu, že štát poruší svoje záväzky stanovené Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.  Do tej miery ako tieto odchýlky by spôsobili obmedzenie prístupu ku konzultáciám o reprodukčnom zdraví a k prístupnosti k niektorým lekárskym službám, vrátane najmä ukončenie tehotenstva a antikoncepcie, ktoré sa týkajú značne žien, toto by predstavovalo aj porušenie povinností Slovenskej republiky dodržiavať Direktívu (Európskej) Rady 2004/113/ EC zo dňa 13. decembra 2004, ktorá požaduje princíp rovnakého hľadiska k mužom ako k ženám vo veciach prístupnosti k tovarom a službám.

Výňatok z hlavných častí analýzy.

A. Legálny rámec konkordátov uzatvorených medzi štátmi a Svätou Stolicou

… Všetky členské štáty EU sú viazané dodržiavaním Európskeho dohovoru o ľudských právach, ako aj Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach a Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien …

… je jasné, že právo na náboženské námietky na základe svedomia a s ním súvisiace povinnosti, ako sú definované v predošlom, nie sú neobmedzené pri zosúladení náboženskej viery jednotlivca … [prípad Kalaç v Turecku – precedens súdu]

… V skutočnosti právo na náboženské námietky spočívajúce na svedomí môžu byť v rozpore s inými právami, ktoré sú tiež uznané medzinárodným právom. V takýchto prípadoch musí sa vytýčiť primeraná rovnováha medzi záujmami, ktoré si odporujú …

… Štát nemôže ignorovať svoje predchádzajúce medzinárodné záväzky, osobitne definované v oblasti ľudských práv …

… Komisia pre ľudské práva opierajúca sa o právnu vedu uzatvára, že kritérium o tom či výnimky z dôvodu výhrady svedomia poskytnuté jednej skupine sú dovolené iba ak iné osoby nie sú tým diskriminované alebo ak nie sú tým postihnuté ich možnosti požívať ľudské práva v dôsledku toho…

… Zhrnúc teda či právo na náboženské výhrady svedomia, či už je toto explicitne stanovené konkordátom, alebo či sa odvodzuje zo záruk náboženskej slobody vymedzených medzinárodným nástrojmi ľudských práv, národnou ústavou alebo špecifickou legislatívou, musí sa tak riadiť aby zabezpečilo že žiadna žena nesmie byť zbavená efektívneho prístupu k lekárskej službe ukončenia tehotenstva za okolností keď je ukončenie tehotenstva legálne. Podľa názoru skupiny nezávislých expertov o toho patrí, že príslušný štát musí zabezpečiť za prvé aby efektívne opatrenia stáli nevyhnutne k dispozícii v prípade akéhokoľvek odmietnutia urobiť ukončenie tehotenstva; za druhé aby sa uložila povinnosť všetkým subjektom praktizujúcim zdravotnícku starostlivosť pokiaľ títo použijú svoje právo výhrady svedomia, poukázať ženu žiadajúcu ukončenie tehotenstva k inému kvalifikovanému praktikovi vykonávajúcemu zdravotnícku starostlivosť, ktorý prevedie ukončenie tehotenstva; za tretie (štát musí zabezpečiť) aby iný kvalifikovaný poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti bol dostupný, vrátane v oblastiach vidieckych alebo v oblastiach zemepisne vzdialených od zdravotníckeho strediska …

… Štúdie súdnych prípadov Európskeho súdu pre ľudské práva poukazujú na to, že kde je prístup k antikoncepčným prostriedkom legálny, žena nesmie byť zbavená tohto prístupu z dôvodov výhrady svedomia lekárskeho praktika alebo lekárnika, ktorý toto pravo si osobujú. V zmysle tohto štúdia súdnych prípadov Európskeho súdu, štát môže prinútiť lekárnika predať antikoncepčné prostriedky aspoň v takých prípadoch ak by ženy inak nemali prístup k antikoncepčným prostriedkom …

… Podľa ustanovení Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach „štáty sa musia zriecť obmedzovania prístupu k antikoncepčným prostriedkom a iných prostriedkov udržujúcich sexuálne a reprodukčné zdravie, zriecť sa cenzurovania alebo úmyselného skresľovania informácií týkajúcich sa sexuálnej výchovy a informácií.“ …

B. Návrh zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o výhradách svedomia.

… Zmluvné strany budú riešiť rozpory vzniklé z interpretácie alebo vykonávania tejto zmluvy vzájomnými konzultáciami …

… Hoci komisia predpokladala, že týmto opatrením sa vyslovuje čisto poradný štatút, treba si uvedomiť, že by to mohlo byť porušenie práva na rovnosť, ako sú tieto zaručené najmä ustanoveniami o tom, že [je dôležité aby výkon tohto práva nebol v rozpore s právami iných] …

… Približne 70 % populácie Slovenskej republiky sú katolíci. Je tu riziko, že uznanie práva vykonávať námietky svedomia v oblasti zdravotníckej starostlivosti o reprodukčné zdravie znemožní alebo podstatne sťaží v praxi ženám dostávať radu alebo liečenie v tejto oblasti, najmä na vidieku …

… Skupina nezávislých expertov navyše pripomína, že právo konať podľa výhrad svedomia v týchto prípadoch nie je spojené s povinnosťou poukázať príslušnú ženu k inému lekárovi vykonávajúcemu prax; ani nie je uložená povinnosť pre štát, aby tento podnikol všetky opatrenia na to, aby žena hľadajúca ukončenie tehotenstva mala v skutočnosti prístup k tomu, pokiaľ je to legálne …

… Iný potenciálny nedostatok sa týka zákazu diskriminácie medzi rôznymi náboženskými presvedčeniami. Návrh zmluvy definuje „námietky svedomia“ ako „námietku vznesenú na základe slobody svedomia, podľa ktorej každý môže odmietnuť konať spôsobom, ktorý pokladá za nezlučiteľný so svojím svedomím podľa učenia viery a morálky“ V ďalšom to definuje ako „princípy vyhlasované magisteriom katolíckej cirkvi… … toto dáva možnosti tým, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere …

… Skupina nezávislých expertov vie, že ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravilo tiež návrhy dohovorov medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločenstvami o výhradách svedomia …

… Avšak okrem toho faktu, že procedúra, ktorú treba dodržať pri registrácii týchto náboženských vier ostáva otázna, skupina nezávislých expertov pripomína, že stále existuje veľká skupina ľudí, ktorých svedomie a morálne princípy sa neriadia oficiálnymi princípmi učenia viery a morálky katolíckej cirkvi alebo žiadnej inej cirkvi alebo náboženského spoločenstva …

… Dohovor podobný svojím obsahom návrhu zmluvy (so Svätou Stolicou) sám o sebe nezaručuje plnú rovnosť medzi rozmanitými náboženskými presvedčeniami V skutočnosti na rozdiel od Návrhu zmluvy, dohovory nezískajú štatút zmluvy medzinárodného ľudského práva a preto nebudú mať prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

91 Ako bolo spomenuté v Správe o situácii základných práv v Slovenskej republike v r. 2004, pripravenej Skupinou nezávislých expertov  EU, podmienky za akých sa registrujú cirkvi a náboženské spoločnosti je možno považovať za diskriminačné. V júli 2004 generálny prokurátor podal námietky o kompatibilite viacerých ustanovení tohto zákona na Slovenský ústavný súd dôvodiac v podstate tým, že štát zavedením predpísaných počtov pre registrovanie cirkví a náboženských spoločností diskriminuje občanov, ktorí sa hlásia k cirkám a náboženským spoločnostiam, ktoré ešte neboli zaregistrované. Ústavný súd už tento podnet prijal pre ďalšie konanie a pridelil mu číslo PL ÚS 7/ 05. Ústavný súd doteraz o veci nerozhodol.
 
 

 

Lajkujte a zdieľajte:)