Spájame a posilňujeme kompetencie pre obhajobu ľudských práv

V roku 2019, realizujeme projekt, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť uplatňovanie ľudských práv prostredníctvom zlepšenia implementácie ĽP dohovorov do praxe (s dôrazom na Istanbulský dohovor, CEDAW, CRC a ich prepojenosť). 

Čiastkové ciele:

  • Posilniť ĽP a rodové kompetencie pedagogických profesií, pomáhajúcich profesií a ďalších aktérov tak, aby dokázali aplikovať ľudskoprávne štandardy vo svojej každodennej praxi.
  • Prispieť k rozšíreniu informačnej bázy týkajúcej sa ĽP a zvýšiť informovanosť a povedomie o ĽP dohovoroch.
  • Podporiť procesy sieťovania a spolupráce ľudí s ĽP kompetenciou a posilniť tak prenos pozitívnych skúseností s aplikáciu ĽP dohovorov do praxe.

Aktivity v rámci projektu:

  • 2 tematizované workshopy zamerané na posilnenie ĽP a rod. kompetencie a aktívnych procesov sieťovania (výmena informácií, zdieľanie dobrých praxí)
  • Spravovanie internej FB a mailovej skupiny spolupracujúcich ľudí s ĽP kompetenciou
  • Tvorba a aktualizácia informačno-analytických materiálov o ĽP (banka informácií) zameraných na šírenie informácií o dohovoroch a ich aplikovateľnosti do praxe
  • Propagácia ĽP a projektu na sociálnych sieťach a webe prístupnou formou

Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projekt realizujeme aj vďaka podpore Slovensko-český ženský fond.

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.