Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi (čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)

DOLOŽKA PREDNOSTI medzinárodnej zmluvy pred zákonmi (čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)

  1. Gestor zmluvy:
  2. Názov zmluvy: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia
  3. Účel a predmet zmluvy  a jej úprava v legislatíve Slovenskej republiky:

Účelom navrhovanej zmluvy je úprava podmienok a rozsahu uplatnenia práva na výhradu svedomia, ako aj zriadenie osobitnej Spoločnej komisie za účelom zabezpečenia vykonávania tejto Zmluvy.

Právna analýza expertov Európskej komisie k návrhu zmluvy o výhrade svedomia

Záver expertízy v slovenčine:

V predchádzajúcom rozbore sa zistilo, že návrh zmluvy, ktorú Slovenská republika v súčasnosti zvažuje, môže viesť k tomu, že štát poruší svoje záväzky stanovené Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.